Forbrukerspørsmål

Informasjon om Norges forbrukersamarbeid med EU

Å fremme forbrukerrettigheter et viktig område for EU. Gjennom EØS-avtalen innfører Norge det samme regelverket som EU-landene. Dette gjelder blant annet prismerking, markedsføring, forbrukerkjøp, kontraktsvilkår og pakkereiser. Mange norske forbrukere handler over landegrensene, og et mer ensartet regelverk i EØS-området gir forbrukerne økt trygghet.

Forbrukerpolitikk får stadig større internasjonal oppmerksomhet og står ofte sentralt på den europeiske dagsorden. Forbrukernes forbruk utgjør 56 prosent av EUs bruttonasjonalprodukt, og økt stimulering av etterspørselen vil kunne bidra til økt vekst. Gjennom EØS-avtalen og deltakelsen i det indre marked berøres også norsk forbrukerpolitikk av utviklingen i EU.

EUs forbrukerpolitikk

Målet med EUs forbrukerpolitikk er å styrke forbrukernes tillit til det indre marked ved å utvikle verktøy, regelverk og rettigheter som gjør det enklere å handle varer og tjenester på tvers av landegrensene. Å styrke forbrukerne er en del av fundamentet for å nå målene i EUs vekst og sysselsettingsstrategi Europa 2020.  

Sentralt i EUs forbrukerpolitikk er Europakommisjonens strategi. I mai 2012 la Kommisjonen frem den nye strategien Forbruker Agenda for perioden frem mot 2020. Strategien har som mål å øke forbrukernes tillitt ved styrke forbrukersikkerheten med styrket regelverket og ved å gjøre markedskontrollen mer effektiv, øke forbrukernes kunnskap, styrke håndhevelsen av regelverket og sikre systemene for å løse tvister. Dette er en dynamisk og aktiv strategi som ikke minst er med på å synliggjøre forbrukeraspektet i EUs arbeid. I strategien legges det vekt på å styrke forbrukervernet og sikre at dette blir mer integrert i andre politikkområder slik som energi og miljø (energimerking av bygg og hvitevarer), transport (passasjerrettigheter) og telekommunikasjon (pristak for bruk av mobiltelefon i utlandet).

EUs forbrukerbestemmelser har tradisjonelt vært minimumsregler som gjør det mulig for hvert enkelt land å ha sterkere forbrukervern. De siste årene har Kommisjonen kommet med forslag om totalharmonisering på stadig flere områder. Dirketivet om urimelig handelspraksis, deler av det såkalte forbrukerrettighetsdirektivet samt direktivet om forbrukerkreditt er eksempler på det.

Det eksisterer i dag en del regler om forbrukerkontrakter. Dette gjelder blant annet kjøp av varer, kredittkjøp, pakkereiser, timeshare og mer generelt om informasjon og angrerett ved særlige salgsformer som for eksempel dørsalg og netthandel. Generell kontraktsrett er i liten grad regulert på EU-nivå, men Europakommisjonen har i lengre tid jobbet med mulige nye løsninger for en europeisk kontraktsrett. Kommisjonens mål er å få det indre marked til å fungere bedre gjennom en mer samstemt kontraktsrett som skal skape større rettslig sikkerhet for virksomhetene, og forenkle reglene for forbrukerne.

Norges tilknytning gjennom EØS-avtalen

Gjennom deltakelse i det indre marked har norske forbrukere fått et langt større tilbud og større valgfrihet for handel med varer og tjenester fra EØS-området, samtidig følger Norge EUs forbrukerregelverk.

Norge har et godt forbrukervern. Innlemmelsen av EUs regelverk har i det store og det hele ført til økt forbrukerbeskyttelse, særlig fordi det gir norske forbrukere økt vern ved handel i andre europeiske land.  EUs regelverk spiller en viktig rolle for norsk forbrukerpolitikk og en rekke tiltak i Norge knytter seg til implementering eller påvirkning av EU-regelverk.

Det er også opprettet et nettverk av europeiske forbrukerkontorer (ECC-Net) som skal gjøre det enklere for forbrukerne å klage på kjøp fra eller i andre EØS-land.  I Norge er ForbrukerEuropa kontaktpunkt. Det er også etablert et nettverk av håndhevingsmyndigheter, der Forbrukerombudet deltar. Samarbeidet gjennom dette nettverket gjør det mulig for norske myndigheter å ta opp saker med sine kolleger i andre EU-land. Dette kan for eksempel være nyttig dersom et britisk foretak sender villedende reklame tli norske forbrukere.

Deltakelse i EU-programmer

Norge har deltatt i EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk siden 2000. Programmet finansierer nettverket av europeiske forbrukerkontorer og ulike tiltak som bidrar til bedre forbrukerbeskyttelse. Programmets hovedformål i inneværende periode (2007-2013) er å sikre et høyt nivå for forbrukervern med fokus på kunnskap og bedre konsultasjon med og representasjon fra forbrukerinteresser. Norge har deltatt aktivt i programmer, som har knyttet norske fagmiljøer som Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) til EUs arbeid.

Det er viktig å se strategiplanen Forbruker Agenda i sammenheng med Kommisjonens forslag om videreføre dagens arbeid i et nytt forbrukerprogram for perioden 2014 - 2020.  Forslaget har en årlig ramme på om lag 25 millioner euro per år Dette utkastet er til behandling av EUs råd og Europaparlament i løpet av 2012.

Fora der aktuelle EU/EØS-saker på forbrukerområdet diskuteres

  • EFTAs arbeidsgruppe for forbrukerbeskyttelse møtes jevnlig i Brussel og ledes av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Til møtene i EFTA-gruppen inviteres representanter fra Kommisjonen, Europaparlamentets komité for det indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) og fra formannskapet i EU. har også tilhørende møter med Kommisjonen.
  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet leder EØS-spesialutvalget for forbrukerspørsmål der også flere andre departementer er representert.
  • Norge deltar også fast i en rekke nettverk og aktiviteter i Kommisjonens regi:
  • Consumer Policy Network. Dette er en høynivågruppe som har fokus på politikkutvikling og informasjon om aktuelle saker
  • Consumer Financial Programme Committee er knyttet til forbrukerprogrammet og implementeringen av programmet i praksis. Her deltar Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Consumer Protection Cooperation er knyttet til håndheving av forbrukervernregelverket. Her deltar Forbrukerombudet.
  • Consumer Market Expert Group er knyttet til forbrukerforskning - og undersøkelser. Her deltar SIFO.

Nasjonale eksperter

Norge har flere nasjonale eksperter som jobber i Europakommisjonen og i statistikkbyrået Eurostat med forbrukerspørsmål. Kontaktinformasjon finnes på EFTA-sekretariatets nettsider under "DG Health and Consumers (SANCO)" og "DG EUROSTAT (ESTAT)".