Norges samarbeid med EU innen kultur og media

Utforming av kulturpolitikk er medlemslandenes ansvar. EUs aktiviteter på området skal støtte opp om den nasjonale kulturpolitikken i hvert land og stimulere til kulturelt mangfold. De fleste saksområder på mediefeltet – og særlig opphavsrett - berøres derimot av EØS-avtalens regelverk. Norge deltar i EUs kultur- og medieprogram.

EUs kultursamarbeid

Utforming av kulturpolitikken er medlemslandenes ansvar, men siden 1991 har kultur vært en del av EU-samarbeidet. EUs rolle på kulturområdet er å bidra til rikt kulturliv i medlemslandene, samtidig som det understrekes at nasjonale og regionale forskjeller skal respekteres. EU skal bidra til å bringe frem felles kulturarv og oppmuntre, støtte og supplere medlemslandene med kunnskap om europeisk kultur og historie, med å bevare kulturarv, med ikke-kommersiell kulturutveksling og litterær og kunstnerisk produksjon samt oppmuntre til samarbeid med land utenfor EU.

Et viktig rammeverk for EUs kultursamarbeid er European Agenda for Culture. Agendaen har tre overordnete målsettinger: å fremme kulturelt mangfold og interkulturell dialog, å fremme kultur som en katalysator for kreativitet og å utvikle kultur i internasjonale relasjoner. Samarbeidet på kulturområdet foregår i stor grad ved at landene blir enige om felles mål, handlingsplaner og strategier, der virkemidlene er et nasjonalt ansvar. EUs kulturprogram Kreativt Europa er også sentralt i EUs samarbeid på kulturområdet.

EUs politikk på det audiovisuelle området

EUs rolle på det audiovisuelle området er å utvike et indre marked for audiovisuelle tjenester, slik som tv og film. Det sentrale regelverket på området er direktivet for audiovisuelle medietjenester, det såkalte AMT-direktivet. Hovedformålet med direktivet er å sikre fri bevegelse av audiovisuelle medietjenester (dvs. tv og audiovisuelle bestillingstjenester) og styrke den europeiske mediesektoren. AMT-direktivet er et minimumsdirektiv. Dette innebærer at de enkelte medlemslandene kan utforme strengere eller mer detaljerte regler enn det som følger av direktivet, forutsatt at slike regler er i samsvar med fellesskapsretten for øvrig.

EUs idrettspolitikk

Idrett har tradisjonelt vært et kompetanseområde kun for medlemsstatene, men de siste årene har idrett kommet høyere på EUs dagsorden. Med Lisboa-traktaten fra 2009 kom idrett formelt inn som et nytt samarbeidsområde i EU og gir EU mandat til å støtte opp om, koordinere og supplere EU-landenes arbeid med idrett. Europakommisjonen har i sitt nye utdanningsprogram for perioden 2014-2020 (Erasmus +) inkludert et programsamarbeid om idrett. Her legges det vekt på å støtte aktiviteter knyttet til transnasjonale samarbeidsprosjekter, større ikke-kommersielle europeiske idrettsarrangementer, kapasitetsbygging, styrking av faktagrunnlaget for å kunne fatte politiske beslutninger samt dialog med relevante europeiske aktører.

Norges deltakelse gjennom EØS-avtalen

Kultur er en del av EØS-avtalens samarbeid på områder utenom de fire frihetene i det indre marked. De fleste saksområder på mediefeltet berøres derimot sterkt av EØS-avtalens regelverk. Dette gjelder særlig opphavsrett, kringkasting og film. Det er mest regelverk på opphavsrettsfeltet. Konkurranse- og statsstøttereglene berører norske regler for bidrag til det audiovisuelle feltet, blant annet for filmstøtte og kringkastingsavgiften.

Norsk deltakelse i EUs kulturprogram Kreativt Europa

Gjennom EØS-avtalen har norske kunst- og kulturaktører mulighet til å delta i EUs program for kunstsektoren, kultursektoren og audiovisuell sektor, Kreativt Europa. Denne muligheten har de på lik linje med aktører fra EUs medlemsland.

Kreativt Europa er EUs program for kulturell og kreativ sektor og har et budsjett på 1,46 milliarder euro (ca. 11, 68 milliarder kroner) i perioden 2014–2020. Programmet gir norske aktører innen tv, film, dataspill, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. 

Kulturdepartementet har ansvaret for den norske deltakelsen i Kreativt Europa. 

Kreativt Europa er delt inn i tre delprogrammer:

1. Delprogram Media gir støtte til:

 • Kurs og videreutdanning for den audiovisuelle bransjen.
 • Utvikling av film, tv-serier og spill for kino, tv og andre plattformer.
 • Produksjon av tv-prosjekter.
 • Distribusjon av europeiske filmer i Norge og norske filmer i Europa.
 • Filmfestivaler, markedstiltak og kinonettverk.
 • Internasjonale samproduksjonsfond.
 • Publikumsrettede tiltak og arrangementer som bidrar til å øke interessen for europeisk film.

2. Delprogram for kultur gir støtte til:

 • Internasjonale samarbeidsprosjekter mellom kulturelle og kreative aktører i Europa.
 • Kulturelle og kreative nettverk som styrker sektorens kapasitet til å operere internasjonalt.
 • Oversettelse og promotering av europeisk litteratur.
 • Plattformer med kulturelle aktører som fremmer nye kunstnere og stimulerer til europeisk programmering av kulturelle og kunstneriske arbeider.

3. Tverrsektoriell del

Under dette delprogrammet ble det i 2016 lansert en lånegarantiordning for kulturell og kreativ næring. Andre tverrgående initiativ som finansieres fra dette delprogrammet er økonomisk støtte til de nasjonale Kreativt Europa-deskene.

Kulturrådet har koordineringsansvar for Kreativt Europa i Norge, mens informasjon og veiledning om delprogrammet for Media og delprogrammet for kultur gis av henholdsvis Norsk Filminstitutt og Kulturrådet.

Du finner mer om Kreativt Europa på www.kreativteuropa.no, og du kan bli jevnlig oppdatert om utlysninger, frister og resultater ved å følge den norske Kreativt Europa-siden på Facebook.

Fora der aktuelle EU/EØS-saker og -samarbeidet på kultur og medieområdet drøftes

 • Kulturdepartementet deltar i flere komiteer under Europakommisjonen som jobber med utvikling av regelverk. Departementet deltar også i programkomiteen for Kreativt Europa.
 • På idrettsfeltet deltar Kulturdepartementet i Rådets ekspertgrupper for antidoping og godt styresett i idretten som permanent observatør.
 • Kulturdepartementet leder EØS-spesialutvalgene for kultur og for immaterialrett og deltar i flere andre spesialutvalg.
 • Kulturdepartementet deltar i flere av Eftas arbeidsgrupper som følger EUs arbeid nøye og foretar faglige vurdering av nye rettsakter. Kommisjonen og EU-formannskapet informerer jevnlig om nye rettsakter og andre initiativer på disse møtene.

EØS-midlene

Kultursamarbeid gjennom EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og styrke det europeiske kulturfeltet med særlig fokus på kulturelt entreprenørskap. Det skal også bidra til å fremme kulturell dialog og europeisk identitet gjennom å styrke forståelsen av kulturelt mangfold.

Nasjonale eksperter i Europakommisjonen

Norge har nasjonale eksperter som jobber i Europakommisjonen med kultur- og mediespørsmål. Kontaktinformasjon til alle de norske nasjonale ekspertene finnes på Efta-sekretariatets nettsider.