Landbruk

Informasjon om Norges landbrukssamarbeid med EU

EØS-avtalen omfatter ikke EUs felles marked for landbruksvarer eller felles landbrukspolitikk. Handel med bearbeidede landbruksvarer som pizza, yoghurt, knekkebrød og barnemat er omfattet av en protokoll til EØS-avtalen. I tillegg gir avtaler om handel med basislandbruksvarer økte tollfrie kvoter for blant annet ost og kjøtt.

Selv om landbruket ikke er en del av EØS-avtalen og landbrukssektoren ikke omfattes av EØS-reglene for statsstøtte og konkurranse, er landbrukssektoren likevel berørt av avtalen. Dette skjer særlig gjennom regelverk for matproduksjon og næringsmidler, dyrehelse og dyrevelferd og gjennom egne avtaler med EU om handel med landbruksprodukter.

EUs jordbrukspolitikk

EUs felles jordbrukspolitikk(CAP) ble etablert på 1950-tallet etter år med krig i Europa. Formålet var blant annet å øke produktiviteten i landbruket, sikre tilbudet av landbruksprodukter til fornuftige priser, sikre levestandarden for bøndene og stabilisere prisen på landbruksprodukter. Gjennom jordbrukspolitikken ble det gitt subsidier til bøndene som ga dem incentiver til å produsere mer så vel som til restrukturering av jordbrukssektoren.

På 1980-tallet opplevde EU store overproduksjonsproblemer for mange viktige landbruksprodukter. Den felles jordbrukspolitikken har senere gjennomgått flere reformer som blant annet har dreid tilskuddsprofilen fra produksjonsavhengige til produksjonsuavhengige tilskudd. Det er også blitt økt vekt på bygdeutvikling som en del av jordbrukspolitikken i EU.

I 2013 ble det gjennomført en omfattende reform av Den felles jordbrukspolitikken der mer treffsikker inntektsstøtte, grønn støtte for langsiktig produktivitet og bevaring av økosystemer, økt innovasjon, forskning og utvikling samt bygdeutvikling og entreprenørskap er blant de sentrale målene. 

EU har ingen felles skogpolitikk, men det finnes en felles skogstrategi. Støtte til ulike skogtiltak er innarbeidet i regelverket for bygdeutvikling. Skogpolitikken i medlemslandene blir også påvirket av miljø-, distrikts-, energi- og næringspolitikken.

Norges samarbeid med EU på landbruksområdet

Landbruk er ikke en del av EØS-avtalen, med unntak av reglene for mattrygghet, dyrehelse og velferd. EØS/EFTA-landene og EU har imidlertid inngått en særskilt avtale om handel med bearbeidede landbruksvarer (Protokoll 3), samt avtaler om handel med basislandbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19.

Protokoll 3 regulerer handel med bearbeidede landbruksvarer slik som pizza, yoghurt, knekkebrød og barnemat. Varer omfattet av protokoll 3 er underlagt EØS-avtalens generelle bestemmelser om fri bevegelighet av varer, men avtalepartene kan anvende toll og prisnedskriving på råvarene for å utjevne prisforskjeller på landbruksvarer som inngår i ferdigvarene. Ordningen skal utjevne konkurransevilkårene for produsenter av bearbeidede landbruksvarer i EØS-området og gi grunnlag for økt handel.

Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU med et par års mellomrom gjennomgå vilkårene for handel med basislandbruksvarer. Avtaler skal inngås innenfor rammene av den nasjonale landbrukspolitikken og være gjensidig fordelaktige. Det er hittil inngått to slike artikkel 19-avtaler. Den siste avtalen trådte i kraft 1. januar 2012. For Norge innebar avtalen en økning av tollfri eksport av ost til EU samt tollfrie kvoter for blant annet bær, snacks, hunde- og kattemat, tran og juletrær. For EU økte den tollfrie importkvoten for ost og ulike kjøttprodukter samt enkelte innsatsvarer til konserverings- og fôrindustrien. Norge utnytter kvotene i liten grad, mens EU utnytter sine fullt ut. I 2015 startet forhandlinger mellom Norge og EU om en ny artikkel 19-avtale.

I tillegg til den direkte virkningen av handelsavtalene med EU, er utviklingen i EUs landbrukspolitikk av indirekte betydning for norsk landbruk og matindustri.

De siste årene har spørsmål knyttet til matvaremarkedets funksjon og markedsmakt stått høyt på EUs agenda. Kommisjonen opprettet i 2016 et nytt Høynivåforum for en bedre fungerende verdikjede for mat. Her vil landbruks- og matminister Jon Georg Dale møte som observatør.

Mer informasjon

Les om Norges samarbeid med EU på mattrygghetsområdet