Offentlig forvaltning

Informasjon om Norges samarbeid med EU om offentlig forvaltning

I EU er det ikke et felles regelverk for hvordan statsforvaltningen i medlemslandene skal operere, men EU har likevel stor innvirkning på forvaltningens virkemåte og organisering i medlemslandene.

EU påvirker forvaltningens virkemåte blant annet ved at direktorater og tilsyn i medlemslandene deltar i det faglige arbeidet med å utvikle EU-regelverk, og i implementering og håndheving av regelverket. Gjennom EU-regelverk legges det også føringer for hvordan forvaltningen kan organiseres, for eksempel knyttet til krav om uavhengig myndighetsutøvelse knyttet til håndheving av regelverk på en rekke områder og til rapporteringsordninger.

Effektiv og legitim styring

Arbeidet med å sikre effektiv og legitim styring på EU-nivå har stått sentralt på EUs dagsorden.  Reformene omfatter både forbedringer av eksisterende styringsformer og utprøving av nye løsninger og muligheter for deltakelse. Blant de viktigste tiltakene er arbeidet med bedre lovgivning, hyppigere og bedre bruk av konsekvensutredninger og utvidet bruk av konsultasjoner (inkludert internetthøringer i forbindelse med utarbeiding av nytt regelverk). Nye forslag skal oppfylle krav til subsidaritet og proporsjonalitet, og at EU oppnår målsettingen om å være «stor på de store tingene og liten på de små».

Andre tiltak for forenkling er hyppigere bruk av alternativer til tradisjonell EU-lovgivning, blant annet ved samregulering og bruk av den såkalte åpne koordineringsmetode som innebærer samarbeid og koordinering knyttet til mål man er blitt enige om, samt endrede prosedyrer for regelverksutvikling hvor Europaparlamentet trekkes sterkere inn. Bak endringene ligger et ønske om å styrke demokratiet på EU-nivå, stimulere til økonomisk vekst og bidra til å møte mål som likhet og sosial utjevning.

Innbyggernes deltakelse og innsyn

Flere initiativer skal bidra til å bringe den politiske beslutningsprosessen på EU-nivå nærmere EUs innbyggere. Blant annet har man prøvd ut en ordning med representative konsultasjonsgrupper for spesifikke problemstillinger, kalt Citizens’ Consultations. Fra 1. april 2012 innførte EU en ny form for deltakelse, kalt Citizens' Initiative. Dette er et instrument som forplikter Kommisjonen til å vurdere et forslag til regulering på et angitt område, forutsatt at borgerinitiativet har fått tilslutning fra minst én million innbyggere fordelt over flere medlemsland.

Kommisjonen har etablert en Transparency Portal som skal gjøre det enklere å få innsyn i EUs beslutningsprosesser. Blant de opplysningene man får tilgang til fra portalen er framdriftsplanen for større saker under arbeid, planlagte og utførte konsekvensanalyser om store reformer og søketilgang til det felles registeret for organisasjoner og andre interessenter som ønsker å påvirke arbeidet i Europaparlamentet eller Kommisjonen.

Mer informasjon

Les om Norges IKT- og forvaltningssamarbeid med EU