Norges samarbeid med EU om by- og regionalpolitikk

Norge deltar i flere av EUs by- og regionale samarbeidsprogram. Internasjonalt samarbeid og deltakelse i europeiske regionale program og nettverk er en viktig inngang til deltakelse i utformingen av europeisk by- og regionalpolitikk, siden disse politikkområdene ikke er omfattet av EØS-avtalen.

Internasjonalt regionalpolitisk samarbeid er også viktig for å sikre norske interesser blant annet i forbindelse med revisjon av EUs regionalpolitikk og statsstøtteregelverket. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å forholde seg til og følge det samme regelverket for statsstøtte som i resten av EU/EØS-området. 

EUs by- og regionalpolitikk

EUs samhørighetspolitikk («cohesion») har som mål å utjevne regionale økonomiske forskjeller og skape attraktive, innovative og konkurransedyktige regioner i alle EUs medlemsland. Samhørighetspolitikken omfatter arbeidsmarkedspolitikk, regionalpolitikk, bypolitikk osv. og er forankret i Roma- og Lisboa-traktatene. Den er både et uttrykk for solidaritet med EUs mindre utviklede land og regioner, og en måte å spre beste praksis.  By- og regionalpolitikken skal bidra til bærekraftig inkluderende vekst i Europa.

Hovedvirkemidlene er strukturfondene. Disse omfatter det europeiske regionale utviklingsfondet (ERDF) som støtter utvikling og strukturtilpasning i regional økonomi, økonomisk endring, konkurranseevne, bysatsinger og territorielt samarbeid; og det europeiske sosialfondet (ESF) som støtter tilpasning av arbeidstakere og bedrifter, arbeidsplasser og deltakelse i arbeidsmarkedet, sosial inkludering og bekjempelse av diskriminering. Samhørighetsfondet har siden 1994 støttet de fattigste regionene i EU for å fremme vekst, arbeidsplasser og bærekraftig utvikling. Fondet støtter miljøtiltak og transeuropeiske transportnettverk. Medlemsland med bruttonasjonalinntekt (BNI) per innbygger på mindre enn 90 prosent av EUs gjennomsnitt kan motta støtte fra dette fondet.

Norges deltakelse

Interreg er en del av EUs samhørighets- og regionalpolitikken, som sammen med de øvrige strukturfondsmidlene har til hensikt å utjevne økonomiske forskjeller mellom land og mellom regioner i Europa.

Interreg ble etablert i 1990 og har som mål å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Interreg skal bidra til å løse felles utfordringer over grensene i Europa for å utløse potensialene for økonomisk vekst og integrasjon. Etter finanskrisen i Europa i 2008-2009 er samhørighetspolitikken gjennom strukturfondene det fremste virkemiddelet for å gjenreise veksten i økonomien og utløse private investeringer, sammen med det Europeiske fondet for strategiske investeringer. Interreg er nå i sin femte programperiode, som varer ut 2020. Norge har deltatt i Interreg siden 1996.

Målet for norsk deltakelse i det europeiske regionale samarbeidet Interreg er å bedre vilkårene for næringsutvikling, verdiskaping og sysselsetting. Interreg bidrar til å styrke det nordiske grenseregionale samarbeidet og det transnasjonale nærområdesamarbeidet i Nordområdene, Østersjøregionen og Nordsjøregionen. Deltakelsen gir også Norge og norske aktører tilgang til samarbeid med alle medlemslandene i EU for å bidra til å løse felles europeiske utfordringer. Norsk deltagelse bidrar til å fremme en aktiv norsk europapolitikk, og til å ivareta norske interesser.

For kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, forskningsmiljø og andre aktører gir internasjonalt samarbeid kunnskap som kan styrke omstillingsevnen. Utforming av Interreg-programmene for hver programperiode skjer i samarbeid mellom regionalt og nasjonalt nivå i de aktuelle partnerlandene. Et bredt partnerskap fra offentlig sektor, privat sektor, forsknings- og universitetsmiljø og fra frivillige organisasjoner er involvert både i utvikling og implementering av programmene. Dette legger grunnlaget for bedre samordning og større synergi mellom nasjonale, regionale, lokale og europeiske regionalpolitiske prioriteringer.

Norge deltar, gjennom norske byer, også i byprogrammer som EU Urban Agenda der byer i fellesskap skal finne bedre løsninger på krevende problemstillinger som klimatilpasning, sirkulær økonomi, offentlige anskaffelser, samt bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger. Nye partnerskap innenfor sikkerhet på offentlige plasser og kulturminner ventes å bli opprettet i nær framtid. Norge deltar også i et forsknings- og innovasjonssamarbeid, Joint Programming Initiative Urban Europe, som er etablert for å svare på de store samfunns­utfordringene som byer i Europa står ovenfor.

Metoder som utvikles innenfor rammen av by- og regionalpolitikken tas også i bruk i Norge, bl.a. såkalt smart spesialisering. Dette er en metode for å samordne innovasjons­virkemidlene bedre for å utnytte regionens eksisterende ressurser. Metoden er obligatorisk for EUs regioner. Formålet er å spisse nåværende og fremtidige fortrinn for å løfte Europas regioner i globale verdikjeder.

Regional statsstøtte

Gjennom EØS-avtalen må Norge følge det samme regelverket som EUs medlemsland på statsstøtteområdet, og dette inkluderer regional statsstøtte. Eftas overvåkningsorgan ESA påser at Norge, Island og Liechtenstein overholder regelverket.  Regelverket for regional statsstøtte setter rammer for hvilke regioner i de enkelte land det kan tillates regional statsstøtte og hva slags type støtte som kan gis. Tillatt støttenivå differensieres med utgangspunkt i regionens utviklingsnivå. Dersom det gis offentlig støtte utover det som EU har tillatt og godkjent i den enkelte regionen, vil EU kreve at slik ulovlig statsstøtte må tilbakebetales.

I tillegg til investeringsstøtte og transportstøtte, åpner regelverket for andre former for driftsstøtte i områder med meget lav befolkningstetthet, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift. Regelverket åpner også for støtte til nyetablerte bedrifter i de første fem årene av bedriftens levetid. Norge har regelmessig kontakt med Europakommisjonen under utviklingen av nytt regelverk på dette området slik at nytt regelverk er i tråd med norske interesser.

EØS-midlene

Det er en rekke utfordringer i Europa som gjelder flere land eller regioner og krever innsats over landegrensene. Derfor er det opprettet flere fond under EØS-midlene, deriblant et fond for regionalt samarbeid som skal stimulere til mer og tettere regionalt samarbeid ved å finansiere ulike prosjekter innenfor ulike tema.

Nasjonale eksperter i Europakommisjonen

Norge har nasjonale eksperter som jobber i Europakommisjonen med regionale spørsmål. Kontaktinformasjon finnes på Efta-sekretariatets nettside under "DG Regional and Urban Policy (Regio)".