Regionalpolitikk

Informasjon om Norges regionalpolitiske samarbeid med EU

Ved å delta i internasjonalt regionalpolitisk samarbeid kan Norge fremme samarbeid og erfaringsutveksling med regioner og land i Europa for å videreutvikle norsk regionalpolitikk og fremme næringsutvikling. EØS-avtalen omfattes ikke av EUs regionalpolitikk, men Norge deltar likevel i flere av EUs regionalpolitiske samarbeidsprogrammer.

Internasjonalt regionalpolitisk samarbeid er også viktig for å sikre norske interesser blant annet i forbindelse med revisjon av EUs regionalpolitikk og statsstøtteregelverket. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å forholde seg til og følge det samme regelverket for statsstøtte som i resten av EU/EØS-området. Dette gjelder dermed også regional statsstøtte.

EUs regionalpolitikk

EUs regionalpolitikk er en investeringspolitikk som har som mål å utjevne regionale økonomiske forskjeller og skape attraktive, innovative og konkurransedyktige regioner i alle EUs medlemsland. Politikken er et uttrykk for solidaritet med EUs mindre utviklede land og regioner. Regionalpolitikken og -støtten skal bidra til jobbskaping, økonomisk vekst, bedre livskvalitet og bærekraftig utvikling i regionene. Regionalstøtten skal også bidra til å nå målene i Europa 2020-strategien for vekst og sysselsetting.

For perioden 2007-2013 er det satt av ca. 347 milliarder euro til regionalpolitisk støtte til regionene i EUs medlemsland.  Støtten går blant annet til bedring av transport- og internettinfrastruktur til avsidesliggende regioner, støtte til små og mellomstore bedrifter, investeringer i miljø- og energieffektiviseringstiltak og til utdanning. I denne perioden finansieres regionalpolitikken av strukturfondene og samhørighetsfondet.

Strukturfondene består av det europeiske regionale utviklingsfondet (ERDF) som støtter utvikling og strukturtilpasning i regional økonomi, økonomisk endring, konkurranseevne og territorielt samarbeid; og det europeiske sosialfondet (ESF) som støtter tilpasning av arbeidstakere og bedrifter, arbeidsplasser og deltakelse i arbeidsmarkedet, sosial inkludering og bekjempelse av diskriminering.

Samhørighetsfondet har siden 1994 støttet de fattigste regionene i EU for å fremme vekst, arbeidsplasser og bærekraftig utvikling. Fondet støtter miljøtiltak og transeuropeiske transportnettverk. Medlemsland med bruttonasjonalinntekt (BNI) per innbygger på mindre enn 90 prosent av EUs gjennomsnitt kan motta støtte fra dette fondet.

Norges deltakelse

EUs regionalpolitikk er ikke en del av EØS-avtalen, men Norge deltar likevel i flere regionalpolitiske samarbeidsprogrammer. Norge har siden 1996 deltatt i EUs territorielle samarbeidsprogram Interreg. Programmet skal fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid, og ble etablert for å styrke samarbeid mellom naboregioner som er delt av nasjonale grenser innenfor og på grensen av EU.

Gjennom programmet kan statlige aktører, fylkeskommuner, kommuner, frivillige organisasjoner og private bedrifter delta i prosjekter og motta støtte. Norge bidrar med om lag 200 millioner kroner for deltakelsen i Interreg i perioden 2007-2013, ca. halvparten finansieres av Kommunal- og regionaldepartementet, mens det resterende finansieres av deltakerne i prosjektene.

I perioden 2007-2013 deltar Norge i 11 Interreg-programmer.

  • Fire grenseregionale programmer langs grensen til Finland, Sverige og Danmark (Nord, Botnia Atlantica, Sverige Norge og Øresund Kattegat Skagerrak)
  • Tre transnasjonale programmer (Østersjøen, Nordsjøen og Nordlige Periferi)
  • Fire alleuropeiske programmer (ESPON, Interact, Interreg IVC og URBACT II)
  • I tillegg deltar Norge i et grenseregionalt samarbeid med Russland innenfor rammen av EUs nabo og partnerskapsinitiativ (ENPI).

I forbindelse med utviklingen av programperioden for 2014-2020 deltar Norge aktivt.

Regional statsstøtte

Gjennom EØS-avtalen må Norge følge det samme regelverket som EUs medlemsland på statsstøtteområdet, dette inkluderer regional statsstøtte. EFTAs overvåkningsorgan ESA påser at Norge, Island og Liechtenstein overholder regelverket.  

Regelverket for regional statsstøtte setter rammer for hvilke regioner i de enkelte land det kan tillates regional statsstøtte og hva slags type støtte som kan gis. Tillatt støttenivå differensieres med utgangspunkt i regionens utviklingsnivå. Dersom det gis offentlig støtte utover det som Kommisjonen har tillatt og godkjent i den enkelte regionen, vil Kommisjonen kreve at slik ulovlig statsstøtte må tilbakebetales.

I tillegg til investeringsstøtte og transportstøtte, åpner regelverket for andre former for driftsstøtte i områder med meget lav befolkningstetthet, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift. Regelverket åpner også for støtte til nyetablerte bedrifter i de første fem årene av bedriftens levetid.

Norge har gjennom mange år jobbet aktivt i prosessen for å påvirke Kommisjonen under utviklingen av nytt regelverk på dette området. Europakommisjonen har startet arbeidet med revidering av regelverket for regional statstøtte for perioden 2014-2020. Norge deltar også aktivt i dette arbeidet.

For mer informasjon om regional statsstøtte se Kommunal- og regionaldepartementets nettsider.

Nasjonale eksperter i Europakommisjonen

Norge har nasjonale eksperter som jobber i Europakommisjonen med regionale spørsmål. Kontaktinformasjon finnes på EFTA-sekretariatets nettside under "DG Regional and Urban Policy (REGIO)".