Norges samarbeid med EU om statistikk

Formålet med EUs statistikksamarbeid er å ha en sammenlignbar beskrivelse av utviklingen på områder som omfattes av samarbeidet i unionen. Samarbeid på statistikkområdet er en del av EØS-avtalen.

Pålitelig statistikk er blant annet en forutsetning for utforming av en velfungerende økonomisk politikk. Kjernen i EUs statistikksamarbeid er statistikkorganet Eurostat. Det europeiske statistiske system består i tillegg av de nasjonale statistikkbyråene og andre offisielle statistikkprodusenter i EU-landene, Norge, Island og Liechtenstein. Formålet er å harmonisere statistikk på områder som dekkes av EUs politikk. Etter hvert som EUs politikkområder stadig har favnet bredere, har også statistikkharmoniseringen blitt utvidet til å omfatte nesten alle statistikkområder.

Tilknytning gjennom EØS-avtalen

Samarbeid på statistikkområdet er en del av EØS-avtalen. Deltakelsen i samarbeidet på dette området er viktig for å sørge for at det eksisterer sammenlignbar statistikk som beskriver og overvåker områdene EØS-avtalen omfatter. Det gjelder blant annet statistikk om økonomi, sosiale forhold og miljø.

Deltakelse i EU-programmer

Norge deltar i EUs statistikkprogram som angir prioriteringene for statistikkarbeidet over en femårsperiode. Siden Norge ikke er med i alle deler av statistikkssamarbeidet, er Norge og de andre EØS/Efta-landene forpliktet til å bidra med 75 prosent av sin forholdsmessige andel av statistikkprogrammets budsjett. Eurostat er ansvarlig for spredning av statistikk i hele EØS-området.

Nasjonale eksperter

Norge har flere nasjonale eksperter som jobber i EUs statistikkbyrå Eurostat. Kontaktinformasjon finnes på Efta-sekretariatets nettsider under "DG Eurostat (Estat)".

Mer informasjon

Les om Norges samarbeid med EU om finans og økonomi
Les om Norges samarbeid med EU om toll, skatt og avgifter