Norges transportsamarbeid med EU

Transport er avgjørende for fri bevegelse av personer og varer i det indre markedet. Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs transportmarked for alle transportsektorene: luftfart, jernbane, sjø- og veitransport. Dette innebærer at det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og tas inn i norsk rett.

Transportsektoren spiller en viktig rolle både for EUs økonomi og samfunnsliv. I tillegg til å bidra til sysselsetting, vekst og investeringer, er mobilitet og tilgjengelige transportnettverk en forutsetning for menneskers hverdag.

EUs transportpolitikk

EU har en målsetting om å være ledende innen ren, konkurransedyktig og tilkoblet mobilitet. Dette fremgår blant annet av Europakommisjonens mobilitetspakke «Europe on the Move», som ble presentert i 2017 og som for tiden er til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Pakken representerte en modernisering av europeisk mobilitet og transport.

Kommende års arbeid vil bygge videre på det man allerede har oppnådd innen det indre markedet for transport. Dette innebærer å ytterligere identifisere elementer som kan fremme effektive, trygge og miljøvennlige transportløsninger på tvers av landegrensene, samtidig som man i størst mulig grad prøver å møte fremtidens utfordringer.

EUs transportpolitikk har i de seneste årene fått et stadig sterkere miljøfokus. Dette skyldes både internasjonale politiske forpliktelser EU har påtatt seg og kunnskapen om de skadelige virkningene ulike transportaktiviteter kan ha på menneskers helse. Per dags dato står transportsektoren for rundt en fjerdedel av Europas klimagassutslipp. Veitransport alene står for rundt tre fjerdedeler av totale transportutslipp. Mange av grepene som må til for å redusere utslippene er imidlertid politisk kontroversielle, både for visse land og industri som berøres.

De sosiale rettighetene til ansatte i transportsektoren er videre et tema som vies betydelig oppmerksomhet på EU-nivå. Varierende overholdelse og håndheving av sosiallovgivningen har vist seg som en utfordring for deler av sektoren, noe som medfører at aktører konkurrerer på ulike vilkår på det indre transportmarkedet.

Endelig kan digitalisering og automatisering trekkes frem som noe som forventes å revolusjonere transportnæringen i løpet av de neste tiårene. Overgangen til et mer digitalisert samfunn vil både kreve omstilling og ny kunnskap og nye ferdigheter, samtidig som endringene kan skape nye muligheter til vekst og sysselsetting.

Tilknytning gjennom EØS-avtalen

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge fullt ut i EUs indre marked på transportområdet, og det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og blir tatt inn i norsk rett. Det gjelder alle transportsektorene inkludert luftfart, jernbane, veitransport og sjøtransport. De tre førstnevnte ligger under Samferdselsdepartementet, mens sistnevnte ligger under Nærings- og fiskeridepartementets ansvarsområde.

Transportmarkedet i EØS-området harmoniseres og er på mange områder åpnet opp for konkurranse. Luftfartsmarkedet er liberalisert og alle flyselskaper fra EØS-landene har lik adgang til EØS-markedet. EØS-avtalen sikrer at veitransportører kan transportere varer fritt til og fra EØS-landene. På jernbanemarkedet er det åpnet opp for konkurranse på godstrafikk og grensekryssende persontrafikk. Skipsfartsmarkedet er også liberalisert, og det arbeides med å sikre at nærskipsfart innen EØS-området skal få samme fordeler av det indre marked som andre transportformer.

Deltakelse i EU-byråer

Norge deltar i følgende byråer på transportområdet:

  • Det europeiske flysikkerhetsbyrået (Easa): Byrået skal fremme de høyeste felles standarder for sikkerhet og miljøvern i sivil luftfart i Europa og verden for øvrig. Byrået er kjernen i et nytt reguleringssystem som vil gjøre luftfartsindustrien til ett felles europeisk marked.
  • Det europeiske jernbanebyrået (ERA): Byrået skal sikre at Europakommisjonen og medlemsstatene har tilgjengelig nødvendig ekspertise og støtte på det jernbanetekniske og sikkerhetsfaglige området.
  • Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået: Byrået skal bistå med oppdatering, utvikling og harmonisert gjennomføring av regelverket for maritim sikkerhet og miljø, og evaluere effektiviteten av eksisterende tiltak.

Det transeuropeiske transportnettet omfatter norsk infrastruktur. Finansieringsordningene knyttet til Ten-T (Cef) er imidlertid ikke del av EØS-avtalen og Norge deltar ikke i finansieringen av Ten-T.

Fora der aktuelle EU/EØS-spørsmål på transportområdet drøftes

I tillegg til at det avholdes jevnlige møter med representanter både fra medlemsland, Europaparlamentet og Kommisjonen for å fremme norske posisjoner og diskutere ulike spørsmål, drøftes saker på transportområdet også i følgende fora:

  • Norge deltar i Europakommisjonens ekspertgrupper og komiteer som jobber med utvikling av regelverk på transportområdet.
  • Samferdselsdepartementet leder EØS-spesialutvalget for transport der også andre departementer deltar.
  • Samferdselsdepartementet deltar sammen med Nærings- og fiskeridepartementet i Eftas arbeidsgruppe for transport. Arbeidsgruppen har som hovedoppgave å vurdere om EUs rettsakter er relevante og akseptable å ta inn i EØS-avtalen og følger sakene fra de er foreslått av Kommisjonen. I denne prosessen blir gjerne Kommisjonen eller representanter fra Europaparlamentet invitert til arbeidsgruppens møter for å orientere om og diskutere enkeltsaker.

Nasjonale eksperter

Norge har for tiden én nasjonal ekspert som jobber med luftfartsspørsmål i Europakommisjonen. Kontaktinformasjon til alle de norske nasjonale ekspertene finnes på Efta-sekretariatets nettsider.