Transport

Informasjon om Norges transportsamarbeid med EU

Transport spiller en viktig rolle i å sikre fri bevegelse av personer og varer i det indre marked. Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs indre transportmarked for alle transportsektorene: luftfart, jernbane, sjø- og veitransport. Dette innebærer at det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og tas inn i norsk rett.

Målet med et felles rammeverk for transportsektoren er å fremme effektiv, trygg, sikker og mer miljøvennlig transport, samt legge til rette for en konkurransedyktig tranportindustri som kan bidra til vekst og sysselsetting i det indre marked.

EUs transportpolitikk

EUs transportpolitikk skal bidra til å nå overordnede mål om et konkurransedyktig og bærekraftig europeisk næringsliv og velferd for folk flest i alle deler av Unionen. Transportpolitikken skal sikre høy grad av mobilitet, beskytte miljøet og være i front med hensyn til innovative løsninger og internasjonale krav. Målsettinger, virkemidler og tiltak i EUs transportpolitikk kan grupperes i tre hovedsatsingsområder: infrastruktur, indre marked og innovasjon.

Grensekryssende infrastruktur med god standard er avgjørende for at EUs indre marked skal fungere. Programmet for transeuropeiske transportnettverk (TEN-T) er et hovedvirkemiddel for å skape et felles transportnettverk som integrerer land-, luft- og sjøtransport. I årene framover vil infrastrukturpolitikken i økende grad rettes inn mot å gjøre transportsektoren grønnere. Medlemsstatene har hovedansvaret for finansieringen av infrastrukturinvesteringene, men EU medvirker i finansieringen av prosjekter i TEN-T-programmet og gjennom strukturfondene.

Det indre transportmarkedet er viktig for å sikre like konkurransevilkår mellom transportformene, bedre utnyttelsen av transportmidlenes fortrinn og for å legge til rette for miljøeffektive transportkjeder. Fullføring av regelverket for det indre transportmarkedet står høyt på agendaen, men en del grep er politisk kontroversielle. Det gjelder blant annet spørsmålet om å åpne for konkurranse i innenlands persontransport med jernbane, og eventuell fjerning av restriksjoner på kabotasje i godstransport på vei.

Det legges økende vekt på kunnskap og innovasjon for smartere og grønnere transport. Det gjelder blant annet bedre og mer miljøvennlig utnyttelse av infrastruktur og transportmidler. Innenfor luftfart (Single European Sky/SESAR) og jernbane (ERMTS) er det utviklet standarder og styringssystemer som i årene framover radikalt vil kunne forbedre avviklingen av lufttrafikken og jernbanetrafikken i Europa til vesentlig lavere kostnader og med færre miljøskadelige utslipp. På veitransportområdet er det sterkt fokus på utvikling og bruk av intelligente transportsystemer (ITS) for å bedre utnyttelsen av eksisterende og ny veikapasitet, forenkling og effektivisering av innkrevingssystemer for trafikantbetaling (EFC) og for å styrke trafikksikkerheten i Europa (eCall). I alle transportformer vil arbeidet med alternative drivstoffer, energibærere og standarder for energieffektivitet fortsette med stor styrke. Innenfor skipsfarten har EU fra 2015 innført nye krav til svovelutslipp i Østersjøen, Nordsjøen og Den engelske kanal i samsvar med krav vedtatt i FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

Tilknytning gjennom EØS-avtalen

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge fullt ut i EUs indre marked på transportområdet, og det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og blir tatt inn i norsk rett. Det gjelder alle transportsektorene inkludert luftfart, jernbane, veitransport og sjøtransport. Sistnevnte ligger under Nærings- og fiskeridepartementets ansvarsområde, mens de tre førstnevnte ligger under Samferdselsdepartementet.

Transportmarkedet i EØS-området harmoniseres og er på mange områder åpnet opp for konkurranse. Luftfartsmarkedet er liberalisert og alle flyselskaper fra EØS-landene har lik adgang til EØS-markedet. EØS-avtalen sikrer at veitransportører kan transportere varer fritt til og fra EØS-landene. På jernbanemarkedet er det åpnet opp for konkurranse på godstrafikk og grensekryssende persontrafikk. Skipsfartsmarkedet er også liberalisert, og det arbeides med å sikre at nærskipsfart innen EØS-området skal få samme fordeler av det indre marked som andre transportformer (Blue Belt-prosjektet).

Deltakelse i EU-byråer

Norge deltar ifølgende byråer på transportområdet:

  • Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA): Byrået skal fremme de høyeste felles standarder for sikkerhet og miljøvern i sivil luftfart i Europa og verden for øvrig. Byrået er kjernen i et nytt reguleringssystem som vil gjøre luftfartsindustrien til ett felles europeisk marked.
  • Det europeiske jernbanebyrået (ERA): Byrået skal sikre at Europakommisjonen og medlemsstatene har tilgjengelig nødvendig ekspertise og støtte på det jernbanetekniske og sikkerhetsfaglige området.
  • Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået: Byrået skal bistå med oppdatering, utvikling og harmonisert gjennomføring av regelverket for maritim sikkerhet og miljø, og evaluere effektiviteten av eksisterende tiltak.

Det transeuropeiske transportnettet omfatter norsk infrastruktur. Finansieringsordningene knyttet til TEN-T (CEF) er imidlertid ikke del av EØS-avtalen og Norge deltar ikke i finansieringen av TEN-T.  

Fora der aktuelle EU/EØS-spørsmål på transportområdet drøftes

  • Norge deltar i Europakommisjonens ekspertgrupper og komiteer som jobber med utvikling av regelverk på transportområdet.
  • Samferdselsdepartementet leder EØS-spesialutvalget for transport der også andre departementer deltar.
  • Samferdselsdepartementet deltar sammen med Nærings- og fiskeridepartementet i EFTAs arbeidsgruppe for transport. Arbeidsgruppen har som hovedoppgave å vurdere om rettsakter er relevante og akseptable i forhold til EØS-avtalen og følger sakene fra de er foreslått av Kommisjonen. I denne prosessen blir Kommisjonen eller representanter fra Europaparlamentet i enkelte saker invitert til arbeidsgruppens møter for å orientere om og diskutere enkeltsaker.

Nasjonale eksperter

Norge har for tiden én nasjonal ekspert som jobber med transportspørsmål i Europakommisjonen. Kontaktinformasjon til alle de norske nasjonale ekspertene finnes på EFTA-sekretariatets nettsider.