Norges transportsamarbeid med EU

Transport er avgjørende for fri bevegelse av personer og varer i det indre markedet. Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs transportmarked for alle transportsektorene: luftfart, jernbane, sjø- og veitransport. Dette innebærer at det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og tas inn i norsk rett.

Transportsektoren spiller en viktig rolle både for EUs økonomi og samfunnsliv. I tillegg til å bidra til sysselsetting, vekst og investeringer, er mobilitet og tilgjengelige transportnettverk en forutsetning for menneskers hverdag.

EUs transportpolitikk

EU har en målsetting om å være ledende innen grønn mobilitet. Dette fremheves blant annet i Europakommisjonens nye mobilitetsstrategi, som ble lagt frem 9. desember 2020. Mobilitetsstrategien er det førende policydokumentet fra EU på transportområdet og er forankret i "den grønne given", som er EUs store, overordnede klimaplan og vekststrategi.  For å lykkes med "den grønne given" må klimagassutslippene i transportsektoren kuttes. En mer «bærekraftig» transport er dermed det sentrale stikkordet i strategien. De to andre hovedstikkordene er mer «smart» og mer «robust» transport.

Strategien har fokus på «milepæler» fremover. Viktige milepæler er følgende:

 • Innen 2030, minst 30 millioner nullutslippsbiler (og 80 000 lastebiler), 100 klimanøytrale byer, en dobling av persontrafikken med høyhastighetstog
 • Innen 2035, store nullutslippsfly skal være markedsklare.
 • Innen 2050, nær alle biler, varebiler, busser og nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy, en dobling av godstransport på bane og en tredobling av persontrafikken med høyhastighetstog, hele det transeuropeiske nettverket på transport (TEN-T) skal være ferdigstilt.

Mobilitetsstrategien er i ferd med å operasjonalisere seg i konkrete tiltak og lovforslag, bla. den såkalte "Fit for 55-pakken" som ble lagt frem 14. juli 2021, og som er ment å gi EU verktøyene for å nå sine klimamål. Dette er en omfattende lovpakke, som berører mange sektorer, men på transportområdet inngår følgende:

 • Forslag om revisjon av EUs kvotesystem ETS, bla. forslag om at maritim transport og vegtransport skal inn i kvotesystemet. 
 • Forslag om bærekraftig drivstoff innen luftfarten og maritim transport (ReFuel Aviation og Fuel EU Maritime)
 • Forslag til revisjon av AFI-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff
 • Forslag om reviderte CO2-utslippsstandarder for personbiler og varebiler

De sosiale rettighetene til ansatte i transportsektoren er videre et tema som vies betydelig oppmerksomhet i EU. Varierende overholdelse og håndheving av sosiallovgivningen har vist seg som en utfordring for deler av sektoren, noe som medfører at aktører konkurrerer på ulike vilkår på det indre transportmarkedet.

Endelig kan digitalisering og automatisering trekkes frem som noe som forventes å revolusjonere transportnæringen i løpet av de neste tiårene. Overgangen til et mer digitalisert samfunn vil både kreve omstilling og ny kunnskap og nye ferdigheter, samtidig som endringene kan skape nye muligheter til vekst og sysselsetting.

Tilknytning gjennom EØS-avtalen

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge fullt ut i EUs indre marked på transportområdet, og det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og blir tatt inn i norsk rett. Det gjelder alle transportsektorene inkludert luftfart, jernbane, veitransport og sjøtransport. De tre førstnevnte ligger under Samferdselsdepartementet, mens sistnevnte ligger under Nærings- og fiskeridepartementets ansvarsområde.

Transportmarkedet i EØS-området harmoniseres og er på mange områder åpnet opp for konkurranse. Luftfartsmarkedet er liberalisert og alle flyselskaper fra EØS-landene har lik adgang til EØS-markedet. EØS-avtalen sikrer at veitransportører kan transportere varer fritt til og fra EØS-landene. På jernbanemarkedet er det åpnet opp for konkurranse på godstrafikk og grensekryssende persontrafikk. Skipsfartsmarkedet er også liberalisert, og det arbeides med å sikre at nærskipsfart innen EØS-området skal få samme fordeler av det indre marked som andre transportformer.

Deltakelse i EU-byråer

Norge deltar i følgende byråer på transportområdet:

 • Det europeiske flysikkerhetsbyrået (Easa): Byrået skal fremme de høyeste felles standarder for sikkerhet og miljøvern i sivil luftfart i Europa og verden for øvrig. Byrået er kjernen i et nytt reguleringssystem som vil gjøre luftfartsindustrien til ett felles europeisk marked.
 • Det europeiske jernbanebyrået (ERA): Byrået skal sikre at Europakommisjonen og medlemsstatene har tilgjengelig nødvendig ekspertise og støtte på det jernbanetekniske og sikkerhetsfaglige området.
 • Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået: Byrået skal bistå med oppdatering, utvikling og harmonisert gjennomføring av regelverket for maritim sikkerhet og miljø, og evaluere effektiviteten av eksisterende tiltak.

Det transeuropeiske transportnettet omfatter norsk infrastruktur. Finansieringsordningene knyttet til Ten-T (Cef) er imidlertid ikke del av EØS-avtalen og Norge deltar ikke i finansieringen av Ten-T.

Fora der aktuelle EU/EØS-spørsmål på transportområdet drøftes

I tillegg til at det avholdes jevnlige møter med representanter både fra medlemsland, Europaparlamentet og Kommisjonen for å fremme norske posisjoner og diskutere ulike spørsmål, drøftes saker på transportområdet også i følgende fora:

 • Norge deltar i Europakommisjonens ekspertgrupper og komiteer som jobber med utvikling av regelverk på transportområdet.
 • Samferdselsdepartementet leder EØS-spesialutvalget for transport der også andre departementer deltar.
 • Samferdselsdepartementet deltar sammen med Nærings- og fiskeridepartementet i Eftas arbeidsgruppe for transport. Arbeidsgruppen har som hovedoppgave å vurdere om EUs rettsakter er relevante og akseptable å ta inn i EØS-avtalen og følger sakene fra de er foreslått av Kommisjonen. I denne prosessen blir gjerne Kommisjonen eller representanter fra Europaparlamentet invitert til arbeidsgruppens møter for å orientere om og diskutere enkeltsaker.

Nasjonale eksperter

Samferdselsdepartementet har som målsetning og til enhver tid ha én nasjonal ekspert på transportområdet i Europakommisjonen. Vi vil rekruttere en ny ekspert som starter i 2022. Kontaktinformasjon til alle de norske nasjonale ekspertene finnes på Efta-sekretariatets nettsider.