Barn og unges deltakelse og innflytelse

Alle barn og unge har rett til innflytelse på sitt eget hverdagsliv og på samfunnsutviklingen.

Deltakelse og innflytelse lokalt og regionalt

Det er først og fremst i kommunene at barn og ungdom har mulighet til å påvirke sin egen hverdag og fremtid gjennom deltakelse og innflytelse i plan- og beslutningsprosesser.

Arbeidet med å sikre barn og unge innflytelse i sine egne lokalmiljø, er avhengig av flere faktorer for å lykkes. Det kreves klare retningslinjer/mandat for arbeidet, kontakt og oppbakking fra administrasjon og politikere i kommunen, egne ressurser til disposisjon, reell innflytelse i enkelte saker, klare rutiner på tilbakemeldinger, kontakt med resten av ungdomsmiljøet og oppdatert informasjon om hva som foregår i kommunen. Informasjonen bør være tilpasset barn og unge og lett tigjengelig på egne ungdomsinformasjonssider eller på kommunens hjemmesider.

Ung.no finnes en oversikt over ungdomsråd over hele landet. 

Barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og ungdomsorganisasjonene har en sentral posisjon i departementets arbeid for å fremme barn og ungdoms innflytelse og engasjement. De opptrer som talerør for barn og ungdom og som dialogpartnere for departementet i viktige spørsmål i barne- og ungdomspolitikken. Barne- og ungdomsorganisasjonene er dessuten en viktig fritidsarena for barn og ungdom og en konstruktiv bidragsyter i arbeidet for å skape gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge.

Departementet gir grunnstøtte til nasjonalt og internasjonalt arbeid i de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. Formålet med grunnstøtten er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i organisasjonene. Grunnstøtten skal stimulere organisasjonene til engasjement og medansvar nasjonalt og/eller internasjonalt, og sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati. Tilskuddene til barne- og ungdomsorganisasjonene forvaltes av Fordelingsutvalget, som har sekretariat hos Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir).
Tilskuddene reguleres av "Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner" av 29. november 2007 med endringer av 15. september 2009.

Prosjektstøtteordningen Mangfold og inkludering ble opprettet i 2008 som en videreføring av den europeiske ungdomskampanjen All Different – All Equal og støtteordningen Idébanken. Mangfold og inkludering er for barn og unge som ønsker å sette fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) forvalter støtteordningen på vegne av Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet.

Mer informasjon:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har et kontinuerlig søkelys på de rettighetene barn og unge har til innflytelse på sitt eget hverdagsliv og på samfunnsutviklingen. Departementet fremmer disse rettighetene gjennom kontakt med kommuner, ulike offentlige instanser og frivillige organisasjoner. Stimulering til idé- og erfaringsutveksling er en viktig del av arbeidet.