Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Barn og unges deltakelse og innflytelse

Alle barn og unge har rett til innflytelse på sitt eget hverdagsliv og på samfunnsutviklingen.

Deltakelse og innflytelse lokalt og regionalt 

Regjeringen er opptatt av at barn og ungdom skal ha innflytelse i saker som berører dem. 

Det er først og fremst i kommunene at barn og ungdom har mulighet til å påvirke sin egen hverdag og fremtid gjennom deltakelse og innflytelse i plan- og beslutningsprosesser. 

Arbeidet med å sikre barn og unge innflytelse i sine egne lokalmiljø, er avhengig av flere faktorer for å lykkes. Det kreves klare retningslinjer/mandat for arbeidet, kontakt og oppbakking fra administrasjon og politikere i kommunen, egne ressurser til disposisjon, reell innflytelse i enkelte saker, klare rutiner på tilbakemeldinger, kontakt med resten av ungdomsmiljøet og oppdatert informasjon om hva som foregår i kommunen. Informasjonen bør være tilpasset barn og unge og lett tigjengelig på egne ungdomsinformasjonssider eller på kommunens hjemmesider. 

Kommuneloven har fått en ny generell bestemmelse om særlige medvirkningsordninger i kommunene for eldre, ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne. Utfyllende regler for de enkelte ordningene fastsettes i forskrift.

Barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og ungdomsorganisasjonene har en sentral posisjon i departementets arbeid for å fremme barn og ungdoms innflytelse og engasjement. De opptrer som talerør for barn og ungdom og som dialogpartnere for departementet i viktige spørsmål i barne- og ungdomspolitikken.

Barne- og ungdomsorganisasjonene er dessuten en viktig fritidsarena for barn og ungdom og en konstruktiv bidragsyter i arbeidet for å skape gode oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge.

Departementet gir grunnstøtte til nasjonalt og internasjonalt arbeid i de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene. Formålet med grunnstøtten er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i organisasjonene.

Grunnstøtten skal stimulere organisasjonene til engasjement og medansvar nasjonalt og/eller internasjonalt, og sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati. Tilskuddene til barne- og ungdomsorganisasjonene forvaltes av Fordelingsutvalget, som har sekretariat hos Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir).

Tilskuddene reguleres av Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 .

Prosjektstøtteordningen Mangfold og inkludering ble opprettet i 2008 som en videreføring av den europeiske ungdomskampanjen All Different – All Equal og støtteordningen Idébanken.

Mangfold og inkludering er for barn og unge som ønsker å sette fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fordeler midlene på vegne av Barne- og familiedepartementet.

Ungdomspanel

Regjeringen ønsker å styrke ungdoms medvirkning i politiske prosesser og har bestemt at det i aktuelle saker skal nedsettes ungdomspanel som skal gi råd til regjeringen.

Panelene skal være tidsavgrensede og knyttet til konkrete saker eller saksfelt. De enkelte departementene vil kunne etablere flere ungdomspanel i saker hvor det er behov for råd fra ungdom, og hvor et ungdomspanel vil være en hensiktsmessig bruk av ungdomsmedvirkning. Hvert enkelt departement er selv ansvarlig for å ta initiativ til, opprette og gjennomføre bruken av ungdomspanel.

Barne- og familiedepartementet utarbeider i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet forslag til hvordan departementene kan rekruttere til ungdomspanel. Disse forslagene vil bli offentlige når de er ferdigstilt.

Opprettelsen av ungdomspanel er en anerkjennelse av ungdom som en ressurs, og av unges rett til medvirkning. Bruk av ungdomspanel bør være et supplement til eksisterende innflytelsesorganer og medvirkningsstrukturer.

Til toppen