Formålsbestemmelse for barnehagen

Ny formålsbestemmelse for barnehagen er vedtatt. Bestemmelsen trådte i kraft 1. august 2010. Før ikrafttredelse har det vært nødvendig med enkelte følgeendringer i barnehageloven. Regjeringen fremmet forslag til endringer i barnehageloven.

Formålsbestemmelsen for barnehagen  trådte i kraft 1. august 2010. For først gang skal barnehage og skole bygge sine samfunnsmandat på felles verdier som understreker helhet og sammenheng i barn og unges læring og utvikling. Samtidig viser formålsbestemmelsen virksomhetenes egenart og hva som skiller barnehagen og skolen.


Formålsbestemmelsen bygger på Bostadutvalgets utredning Formål for framtida (NOU 2007:6) og departementets forslag i Ot. prp. nr. 47 (2007-2008), men er i sin endelige formulering et resultat av samarbeid og enighet på tvers av partiene.

Formålsbestemmelsen bygger på grunnleggende respekt for at vi lever i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn og at vi har felles verdier på tvers av ulike kulturer. Den nye formålsparagrafen er basert på verdier flest mulig kan slutte opp om på tvers av ulike livssyn og kulturelle bakgrunn.

Med denne formålsbestemmelsen har barnehagens samfunnsmandat blitt mer synlig. Den slår fast at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg, lek læring og danning er grunnlaget for barns allsidige utvikling.

Det nye formålet uttrykker samfunnets endring i synet på barn og voksnes ansvar for å behandle barn som likeverdige individer. Formålet understreker at barn må møtes med tillit og respekt. Å bli tatt på alvor er viktig som motivasjon for læring, og som grunnlag for å utvikle tillit både til seg selv og andre. Perspektivet i den nye formålsbestemmelsen er utvidet til også å omfatte naturen. ”Å ta vare på naturen og hverandre” rommer både empati og økologisk ansvar, og skal være en naturlig del av barnas danningsprosess.

I ny § 1a Særlig formål er det videreført en unntaksadgang fra deler av formålsbestemmelsen for private barnehager ved at de kan bestemme at verdiene i ny formålsbestemmelse ikke skal forankres i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Det er også videreført en adgang til å vedtektsfeste særlige bestemmelser om livssynsformål som et tillegg til formålsbestemmelsen.(§1a) § 1a gir imidlertid ikke private barnehager adgang til å unnta seg fra verdiene i formålsbestemmelsen som er forankret i menneskerettighetene. Alle barnehager i Norge, uansett eierforhold, vil være forpliktet til å drive barnehagen i samsvar med dette felles verdigrunnlaget; Respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

Endringene i barnehageloven ivaretar foreldrenes rett til å sørge for sine barns religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med egen overbevisning.

Dokumenter:

Ny § 1a i barnehageloven og endringer i §§ 2,7 og 10

Ny formålsbestemmelse for barnehagen - § 1

Loven i fulltekst:

Lov 2005-06-17 nr. 64 : lov om barnehager (barnehageloven)