Finansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er kommunene som bestemmer hvor mye penger som skal bevilges over deres budsjett til de offentlige barnehagene i kommunen. De har også plikt til å finansiere godkjente ikke-kommunale barnehager som har rett til kommunalt tilskudd.

Regjeringen har vedtatt at tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal beregnes med utgangspunkt i kommunenes regnskap. I tillegg er det bestemt at ulike modeller for finansiering av private barnehager skal utredes.

Det betyr at private barnehagers tilskudd skal beregnes på grunnlag av to år gamle kommunale regnskap, og ikke ut fra kommunens budsjett for kommende tilskuddsår, slik ordningen har vært tidligere. Den nye ordninger gjelder fra 2015. Samtidig er det vedtatt økning av minimumstilskuddet til 98 prosent fra august 2014.

Status for ny finansieringsordning

Departementet mottok i mars 2014 et forslag  til ny finansieringsordning fra Utdanningsdirektoratet. Departementet valgte å ikke sende forslaget på høring fordi  det er avgjørende at vi får på plass en forutsigbar og langvarig finansieringsordning. For å oppnå dette er det nødvendig med et bredt kunnskapsgrunnlag hvor man ser på ulike løsninger for den fremtidige finansieringen av private barnehager.

Utdanningsdirektoratet er derfor gitt i oppdrag å se nærmere på alternative finansieringsmodeller for barnehager som ikke er kommunale. Direktoratet skal utrede nærmere en modell som baseres på nasjonale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barnehager,og en modell som baserer seg på utgiftene i den enkelte kommune. Direktoratet skal levere forslag til ny forskrift i mars 2015. Det vil deretter bli høring våren 2015. Planlagt ikrafttredelse av ny forskrift og finansieringsordning er 1. januar 2016.

Tilskuddet til de private barnehagene

Tilskuddet beregnes etter reglene i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. I rundskriv F-05/2011 gir departementet veiledning og kommentarer til forskriften. 


Nasjonale satser

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale satser for 2014 for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Satsene er fastsatt på bakgrunn av Telemarksforsknings undersøkelse "Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014".