Kompetanse i barnehagen

Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, danning og læring.

Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, danning og læring. 

Store endringer i barnehagesektoren de siste årene har ført til et utvidet kompetansebehov for barnehagens ansatte. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som trådte i kraft 1.august 2017, er tydeligere når det gjelder barnehagens forpliktelser til et systematisk pedagogisk arbeid. Rammeplanen gir føringer for hvordan eier, styrer, barnehagelærere og andre ansatte skal arbeide for at alle barn skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer derfor en stadig utvikling av personalets kompetanse for å sikre realisering av rammeplanens intensjoner.

Kompetanse for fremtidens barnehage

Revidert kompetansestrategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022

Det er barnehageiers ansvar å sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse. Revidert kompetansestrategi skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling, og er en videreføring og videreutvikling av Kompetanse for framtidens barnehage 2014 – 2020.

Strategiens mål er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, og den skal bidra til at:

  • andelen barnehagelærere i barnehagen øker
  • andelen barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen øker
  • alle ansatte  får mulighet til videreutdanning
  • flere barnehagelærere i barnehagen har kompetanse på mastergradsnivå
  • alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling

Strategien har flere overordnete føringer:   

  • Alle ansatte i barnehagen skal få mulighet til å utvikle sin kompetanse. Barnehageeier og ledelse skal legge til rette for dette.
  • Barnehagebaserte kompetansetiltak som innvolverer hele personalet i barnehagen skal vektlegges. Implementeringen av ny rammeplan skjer i den enkelte barnehage og er en kontinuerlig prosess. Når de ansatte får utviklet sin kompetanse i fellesskap med sin medarbeidere vil det bidra til å styrke barnehagens pedagogiske pedagogiske arbeid, i tråd med intensjonene i rammeplanen. 
  • Aktørene i sektoren skal samarbeide om å utvikle gode kompetansetiltak for de ansatte. 

I løpet av strategiperioden skal eksisterende nettverk utvikles til regionale samarbeidsfora. Disse må bli enige om prioriteringer av tiltak og konkret fordeling av midler.

Lederutdanning for styrere

God ledelse av den enkelte barnehage er en forutsetning for å kunne gi et tilbud med høy kvalitet i alle barnehager. Det er styrer/ daglig leder som har ansvar for å lede hele barnehagens virksomhet og som dermed har en viktig rolle for utvikling og oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeidet og personalansvaret. 

Lederutdanning for barnehagestyrere er et utdanningstilbud som er åpent for både nyansatte styrere, styrere med lengre erfaring og assisterende styrere. Utdanningsdirektoratet finansierer studieplassene, mens barnehageeier må betale for reise og opphold. 

Barnehagelærerutdanning

Det første kullet fra den nye barnehagelærerutdanningen ble uteksaminert våren 2016. For å vurdere utviklingen i den nye barnehagelærerutdanningen og gi veiledning til institusjonene, har departementet opprettet en følgegruppe. Gruppens mandat gjelder for fire år, frem til høsten 2017. Det faglige sekretariatet for gruppen er lagt til Høgskolen i Bergen, Senter for utdanningsforskning.

En viktig del av oppdraget til følgegruppen er å dele kunnskap om gjennomføring og effekter av utdanningsreformen. Følgegruppen har  levert årlige rapporter. Følgegruppen har også levert sluttrapport.

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere

Veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere er forankret i kvalitetsavtalen mellom Kunnskapsdepartementet og KS. I avtalen  presiseres det at alle kommuner og fylkeskommuner skal arbeide målrettet med å tilby veiledning til alle nytilsatte og nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Veiledningsordningen skal bidra til en bedre overgang mellom utdanning og yrke ved at de nyutdannede lærerne får en større trygghet og bevissthet om egen kompetanse og blir mer komfortable i yrkesrolle. Det er barnehageeiers ansvar å tilby veiledning til nytilsatte nyutdannede barnehagelærere. Rambølls evaluering av veiledningsordningen (2016) viser at 4 av 10 nyutdannede lærere ikke får tilbud om veiledning.

I samarbeid med partene vil regjeringen utarbeide nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere i barnehage og skole. De nasjonale rammene skal ivareta at alle nytilsatte omfattes av ordningen, gir rom for lokal tilasning og er bedre samordnet og i tråd med øvrig profesjonsutvikling i barnehage og skole. 

Til toppen