Kompetanse i barnehagen

Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for danning, omsorg, lek, læring og sosial utjevning.

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. 

Regjeringen vil styrke arbeidet med kompetanseheving i barnehagesektoren, blant annet ved å:

  • Styrke barnehagelærerens muligheter for faglig oppdatering
  • Utdanne flere barnehagelærere
  • Videreutvikle barnehagebaserte kompetansetiltak
  • Styrke etter- og videreutdanningstilbudet slik at flere ansatte får formell barnehagefaglig kompetanse
  • Styrke fagskoletilbudet innenfor prioriterte områder
  • Videreføre lederutdanning for styrere og styrerassistenter
  • Legge til rette for at personalet har nødvendig kompetanse for å skape et godt og trygt omsorgs- og læringsmiljø, og bekjempe mobbing i barnehagen

Kompetansestrategien Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage (2014 – 2020) er en helthetlig strategi som omfatter alle ansattgrupper. Strategien for kompetanse og rekruttering gir føringer for innhold, prioritering og ansvarsdeling som ligger til grunn for satsingen. Herunder ligger også et system for kompetanseutvikling som synliggjør karriereveier og utviklingsmuligheter for alle ansattgrupper. Som følge av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal strategien revideres, og etter planen lanseres høsten 2017. Barnehageeier har ansvaret for at de ansatte får nødvendig opplæring og får delta på kompetanseutviklingstiltak. For å nå målene i kompetansestrategien er det viktig at alle aktørene i sektoren tar sitt ansvar, samarbeider og deltar aktivt i kompetansearbeidet for å få til økt og god kvalitet i barnehagene. 

 

Lederutdanning for styrere

God ledelse av den enkelte barnehage er en forutsetning for å kunne gi et tilbud med høy kvalitet i alle barnehager. Det er styrer/ daglig leder som har ansvar for å lede hele barnehagens virksomhet og som dermed har en viktig rolle for utvikling og oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeidet og personalansvaret. 

Lederutdanning for barnehagestyrere er et utdanningstilbud som er åpent for både nyansatte styrere og styrere med lengre erfaring. Utdanningsdirektoratet finansierer studieplassene, mens barnehageeier må betale for reise og opphold. 

Barnehagelærerutdanning

Det første kullet fra den nye barnehagelærerutdanningen uteksamineres våren 2016. For å vurdere utviklingen i den nye barnehagelærerutdanningen og gi veiledning til institusjonene, har departementet opprettet en følgegruppe. Gruppens mandat gjelder for fire år, frem til sommeren 2017. Det faglige sekretariatet for gruppen er lagt til Høgskolen i Bergen, Senter for utdanningsforskning.

En viktig del av oppdraget til følgegruppen er å dele kunnskap om gjennomføring og effekter av utdanningsreformen. Følgegruppen har til nå levert tre rapporter.

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere

Kunnskapsdepartementet og KS inngikk en avtale i 2009 om å arbeide målrettet for at nyutdannede barnehagelærere skal få tilbud om veiledning. I en ny avtale fra 2014 presiseres det at alle kommuner og fylkeskommuner skal arbeide målrettet med å tilby veiledning til alle nytilsatte og nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. En kartlegging fra 2014 viser at ordningen er godt mottatt, og at 9 av 10 skoler og 8 av 10 barnehager i Norge har en veiledningsordning. Foreløpige resultater peker på at ordningen bidrar til mestring i jobben. Endelige evaluering av ordningen vil foreligge høsten 2016.