Bekymringsmeldinger

En bekymringsmelding til barnevernet kan både komme fra barnet selv eller andre i familien, eller fra andre, som for eksempel helsestasjonen, familievernet, politiet, sykehus, skoler, barnehager eller fra naboer.

Meldinger til barneverntjenesten

En barnevernssak kan innledes på flere måter. En vanlig måte er at familien selv tar kontakt med kommunens barneverntjenesten med et ønske om hjelp i form av hjelpetiltak. Saken kan også bli innledet av at noen som er bekymret for et barns omsorgs- eller livssituasjon melder fra til barneverntjenesten.

En slik bekymringsmelding kan både komme fra barnet selv eller andre i familien, eller fra andre som foreksempel helsestasjonen, familievernet, politiet, sykehus, skoler, barnehager eller fra naboer. 

Alle som arbeider i det offentlige har lovpålagt plikt å kontakte barnevernet dersom de er alvorlig bekymret for et barn. Men det er viktig å vite at også andre som er bekymret for et barn kan melde fra til barneverntjenesten. Barneverntjenesten skal vurdere innholdet i meldingen uavhengig av hvem den kommer fra. 

Alle meldinger som barneverntjenesten mottar skal bli vurdert senest innen en uke. Barneverntjenesten har plikt til åpne undersøkelsessak når det er rimelig grunn til å anta at barnet har behov for barneverntiltak. Av hensyn til barnet er terskelen for å åpne undersøkelsessak bevisst lagt lavt slik at barneverntjenesten skal kunne fange opp barn med behov for bistand fra barnevernet. Dersom barneverntjenesten åpner undersøkelsessak er formålet å undersøke barnets omsorgssituasjon og vurdere behovet for å iverksette ulike former for tiltak.

Hvilke undersøkelser og tiltak som er aktuelle vil i stor grad avhenge av forholdene i den enkelte saken. 

Tilbakemelding til melder

Barneverntjenesten har plikt til å gi en tilbakemelding til den som har sendt en bekymringsmelding til barneverntjenesten, jf. barnevernloven § 6-7 a.  Hvilke opplysninger barneverntjenesten skal gi avhenger av hvem som har sendt melding: 

  • Dersom meldingen kommer fra privatpersoner som er bekymret for barnet, skal barneverntjenesten senest innen tre uker sende en tilbakemelding som bekrefter at bekymringsmeldingen er mottatt.
  • Dersom meldingen kommer fra noen med opplysningsplikt til barnevernet (”offentlige meldere”), skal barneverntjenesten i tillegg gi opplysninger om barneverntjenesten har åpnet undersøkelsessak. Barneverntjenesten skal også sende ny tilbakemelding når undersøkelsen er gjennomført. Denne tilbakemeldingen skal opplyse om hvorvidt saken er henlagt, eller om barneverntjenesten følger opp saken videre.