Sakkyndige - om sakkyndig arbeid og rapporter i barnevernsaker

I noen saker etter barnevernloven innhenter barnevernet eller domstolen ekspertkompetanse eller sakkyndig kompetanse.

For å sikre et godt og barnefaglig kvalifisert underlag for de beslutninger som skal tas, engasjeres ofte sakkyndige til å foreta en utredning og skrive en rapport basert på dette. Å sikre god faglig standard på sakkyndige rapporter i barnevernssaker, er derfor viktig. En sakkyndig utredning skal gi en barnefaglig vurdering av hva som på kort og lang sikt vil gi barnet en forsvarlig omsorg, eller faglig vurdering av andre spesifiserte tema. Den sakkyndige skal gi oppdragsgiver og parter et faglig perspektiv og dermed bidra til at saken blir tilstrekkelig opplyst i forbindelse med de vurderinger og beslutninger som skal fattes vedrørende barnet. 

Norsk Psykologforening (NPF) ved en styringsgruppe, arrangerer et to-årig deltids Utdanningprogram for barnefaglige sakkyndige på vegne av BLD. Formålet er å sikre at det finnes sakkyndige i barnevernssaker og barnelovsaker med sammensatt og oppdatert kunnskap om barn og unge. 

Norsk Psykologforening administrerer Register over barnefaglige sakkyndige, det vil si sakkyndige som har tatt utdanningsprogrammet. Registeret eller oversikten over sakkyndige sendes jevnlig til domstoler og forvaltning. De fleste er psykologer eller psykologspesialister, men også psykiatere og andre faggrupper kan søke om opptak til programmet og dermed komme med i registeret. 

Registeret finner du her.

Departementet har gitt ut Veiledende retningslinjer om egenerklæring ved engasjering eller oppnevning av sakkyndige i barnevernssaker. Formålet med innføringen av egenerklæring for sakkyndige er å legge til rette for større åpenhet om den sakkyndiges forhold til oppdragstakere og beslutningsorganer.

Alle sakkyndige rapporter i en barnevernssak skal kvalitetssikres av Barnesakkyndig kommisjon. Kommisjonen vurderer rapportene etter Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernssaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen. 

Se også omtale på Statens Sivilrettsforvaltning.