Hjelpetiltak i barnevernet

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Formålet med å sette i verk hjelpetiltak, er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Det er viktig å være klar over at det kan benyttes både omsorgsendrende og kompenserende hjelpetiltak. Det er barnevernloven § 4-4 som regulerer bruk av hjelpetiltak

Eksempler på ulike typer hjelpetiltak er råd og veiledning, støttekontakt, barnehageplass, besøkshjem, avlastningstiltak i hjemmet og ulike foreldrestøttende metoder, som PMTO og MST. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet har igangsatt forskningsprosjektet ”Forskningskunnskap om hjelpetiltak i barnevernet”.

Hjelpetiltak kan som hovedregel bare iverksettes dersom familien samtykker, men opphold i barnehage eller andre dagtilbud kan iverksettes gjennom pålegg til foreldrene. Det samme gjelder tilsyn med hjemmet. Det er bare fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker som kan fatte vedtak som pålegger foreldrene å ta imot hjelpetiltak. Departementet har nå et lovforslag ute på høring som skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak.

53 150 barn og unge fikk i 2013 hjelp fra barnevernet (SSB). For flertallet av barna og familiene som kommer i kontakt med barnevernet er hjelpetiltak i hjemmet tilstrekkelig. Ved utgangen av 2013 mottok 62 % av barna hjelpetiltak i hjemmet og 38 % fikk hjelp utenfor hjemmet. 

For mer informasjon om hjelpetiltak viser vi til retningslinjer om hjelpetiltak. Disse retningslinjene vil bli oppdatert om kort tid. 

Departementet har inngått et samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet for å utarbeide felles retningslinjer for samarbeid og ansvarsfordeling mellom barneverntjenesten og arbeids- og velferdsforvaltningen.