Barnevernsinstitusjoner

Noen barn og unge kan av ulike årsaker ikke bo hjemme. Årsaken kan være knyttet til barnets egen atferd eller rusproblemer, eller mangler ved den omsorgen barnet får hjemme. De fleste barn som ikke kan bo hjemme blir flyttet til et fosterhjem, men noen barn blir plassert i en institusjon tilpasset deres behov.

Ved inngangen til 2016 bodde ca. 1200 barn og unge i en barnevernsinstitusjon.

Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har ansvaret for etablering og drift av barnevernsinstitusjoner. Det benyttes også private og kommunale barnevernsinstitusjoner. Bufetat har ansvar for å godkjenne de private og kommunale institusjonene, samt for å kvalitetssikre sine egne institusjoner. Private og kommunale barnevernsinstitusjoner kan bare benyttes dersom institusjonen er godkjent av Bufetat.

Oslo kommune har et tilsvarende ansvar innenfor sitt geografiske område. 

Bufetat forvalter og tildeler institusjonsplasser etter søknad fra barnevernstjenesten i kommunen. Det er egne regler for tildeling av plass for Oslo kommune. 

Det er laget en egen forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner ("kvalitetsforskriften"). Av forskriften følger blant annet at den enkelte Institusjonen skal ha en definert målgruppe og en formulert målsetting for sin faglige virksomhet. De metoder som anvendes ved institusjonen skal være faglig og etisk forsvarlige, tilpasset institusjonens målgruppe og målsetting og være forankret i allment anerkjent fagteori. For å påse at institusjonen har "faglig forsvarlig bemanning", er det også stilt krav til institusjonens bemanning og de ansattes kompetanse.

Fylkesmannen fører tilsyn med at institusjonene drives i samsvar med gjeldende regelverk og at barna får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonen.