Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak – 2020

Nedenfor følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barnevernstiltak, jf. barnevernloven §§ 9-4 og 9-5 og Prop. 1 S (2019-2020) fra Barne- og familiedepartementet.

Tiltak Sats per måned
Barnevernsinstitusjoner kr 74 600
Barnevernsinstitusjoner – enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger fra omsorgssentre og asylmottak* kr 37 300
Senter for foreldre og barn med full forpleining kr 74 600
Senter for foreldre og barn der det føres egen husholdning kr 26 990
Egenandel ved refusjon av utgifter til forsterking av fosterhjem** kr 35 130
Statlige beredskaps- og familiehjem kr 35 130
MST (Multisystemisk terapi) kr 17 560
FFT (Funksjonell familieterapi) kr 17 560
PMTO (Parent Management Training – Oregon-modellen) kr 0
Webster Stratton kr 0
Øvrige hjelpetiltak i kommunal regi som alternativ til plassering utenfor hjemmet Avtales i det enkelte tilfellet***

* Kommunene skal betale ordinær egenandel for opphold i institusjon for bosatte enslige mindreårige flyktninger.
** Statens refusjon av utgifter til forsterking av kommunale fosterhjem omtales i Rundskriv Q-06/2007.
*** Hjelpetiltak i kommunal regi omtales i Rundskriv Q-06/2007.

Satsene for barnevernsinstitusjoner, kommunale fosterhjem og statlige beredskaps- og familiehjem gjelder per barn. Når det gjelder senter for foreldre og barn med full forpleining og der det føres egen husholdning gjelder følgende: Ved plassering av én foresatt og ett barn betaler
kommunen én sats. Ved plassering av to foresatte og ett barn betaler kommunen en og en halv sats. For hvert øvrige barn betaler kommunen halv sats.

Økningen i samtlige egenandeler fra 2019 til 2020 tilsvarer prisjustering. Det vises til § 4 iforskrift om Barne-, ungdoms- og familieetatens rett til å kreve egenbetaling fra kommunen for opphold i institusjon. For kommunene som deltar i forsøket med økt kommunalt ansvar for
barnevernet gjelder egne satser.

Barne- og familiedepartementet gjør oppmerksom på at det legges opp til at barnevernsreformen trer i kraft fra 2022, herunder vedtatte endringer i bvl. § 9-4 første ledd annet punktum.

Endringene i § 9-4 innebærer at Bufetats plikt til å refundere kommunens utgifter til forsterking av fosterhjem, opphører. Kommunene vil dermed fra 2022 ikke lenger få refundert slike utgifter fra Bufetat. Barne- og familiedepartementet gjør videre oppmerksom på at det fra 2022 legges
opp til endringer i den kommunale egenbetalingen for statlige barnevernstiltak, med sikte på at kommunene skal ha et økt finansieringsansvar, se Prop. 73 L (2016-2017) for en nærmere
beskrivelse.

Nivået på egenandelene vil fastsettes av departementet på bakgrunn av de årlige budsjettbehandlingene.