Tilsyn i fosterhjem

Kommunen der fosterhjemmet ligger (fosterhjemskommunen) har ansvar for å føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem.

Fosterhjemskommunen har ansvar for å føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem (jf. barnevernloven § 4-22 femte ledd). Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg og at forutsetningene som ble lagt til grunn for fosterhjemsoppholdet blir fulgt opp. 

Ansvaret for å føre tilsyn er etter lovendring i 2014 lagt til kommunen, og ikke til banevernstjenesten slik som tidligere. Ved lovendringen ble kommunen gitt et større og mer helhetlig ansvar for tilsynet.

Samtidig ble det gitt større frihet til å bestemme hvordan ansvaret for tilsynet administrativt skal organiseres i kommunen, og  økt frihet når det gjelder hvem som skal utøve tilsynet på kommunens vegne.

Kommunen har det helhetlige ansvaret for at tilsynet blir utført på en fullt ut faglig forsvarlig måte og i samsvar med lov- og regelverk. 

Det stilles ikke lenger krav om at tilsynet skal utføres av bestemte personer som oppnevnes for det enkelte barn. Samtidig er det heller ikke noe i veien for at kommunen velger å benytte dagens tilsynsførere i tilfeller der denne ordningen har fungert godt. 

Tilsyn med barn i fosterhjem er nærmere regulert i §§ 8 og 9 i fosterhjemsforskriften.