Barnereformen

Regjeringen er opptatt av å gi alle barn like muligheter.

En god politikk for barn gir gevinster langt frem i tid og for hele samfunnet. En god barndom varer livet ut, og vi vil at alle barn i Norge skal få en så god start på livet som mulig. Dette vil bidra til demokratiutvikling, stabilitet og tillit.

Alle barn i Norge har utstrakte rettigheter etter Barnekonvensjonen og Grunnloven. Samtidig er det slik at mange barn i Norge i dag vokser opp under uverdige forhold. For eksempel blir én av fem barn utsatt for vold i oppveksten og tallet på barn som vokser opp i lavinntekt øker.

Regjeringen har styrket politikken rettet mot barn og familier. Barnereformen vil omfatte alt arbeidet regjeringen gjør for barn og unge, både de målrettede tiltakene for utsatte barn og tiltakene som er rettet mot alle barn.