Årsregnskap for regionale forskningsfond

De regionale forskningsfondene ble frem til 2015 finansiert gjennom et statlig fond (en fast avkastning av et kontolån til staten). I 2015 ble denne fondsmekanismen avviklet, og de regionale forskningsfondene blir heretter finansiert av en ordinær bevilgning over Kunnskapsdepartementets budsjett.

Årsregnskap for statlige fond er utarbeidet og avlagt etter retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten.

Regionale forskningsfond ble opprettet fra 1. januar 2009 med en kapital på 6 mrd. kroner. Stortinget vedtok gjennom bevilgning på kapittel 3287 post 96 i statsbudsjettet for 2015 at regionale forskningsfond skulle avvikles i 2015. Fondskapitalen er derfor tilbakeført til statskassen.

Til toppen