Hvordan har FoU-investeringene utviklet seg?


Figuren viser årlig gjennomsnittlig realvekst i FoU-utgifter finansiert av offentlige kilder, og av næringslivet. Vi ser på veksten i to perioder, tiårsperioden fra 2003 til 2013, og de siste fire årene av denne (fra 2009 til 2013).

Alle landene i dette utvalget har hatt realvekst i FoU-utgifter finansiert av offentlige kilder fra 2003 til 2013, med unntak av Nederland, som har en liten nedgang. Østerrike og Norge har hatt den sterkeste veksten, med i overkant av fire prosent gjennomsnittlig årlig realvekst. For Norge var den gjennomsnittlige veksten sterkest i første del av tiårsperioden.

Det er større variasjon både mellom perioder og mellom landene i næringslivets FoU-utgifter enn når det gjelder offentlig finansiering. Østerrike har hatt den sterkeste veksten i tiårsperioden, mens veksten fra 2009 til 2013 har vært sterkest i Nederland. Danmark hadde mellom 2003 og 2013 hatt en gjennomsnittlig årlig realvekst på rundt to prosent, men en realnedgang i den siste fireårsperioden. I Finland var det samlet en liten realnedgang når vi ser på utviklingen fra 2003 til 2013, men en kraftig realnedgang mellom 2009 og 2013 på omtrent 5 prosent årlig.

I Norge har det vært en relativt stabil vekst i FoU-utgiftene finansiert av næringslivet mellom disse årene, med om lag 1,5 prosent årlig gjennomsnittlig realvekst mellom 2003 og 2013, og rundt 1,6 prosent årlig mellom 2009 og 2013. For 2014 finnes det ikke tall for Norge for finansiering av FoU i alle sektorene. Ser vi på FoU utført i foretakssektoren, hvor over 90 prosent av næringslivets finansiering av FoU i Norge blir brukt, og hvor næringslivet finansierer omtrent tre fjerdedeler, var det en realvekst på over 6 prosent i FoU-utgiftene fra 2013 til 2014. Det er den største prosentvise økningen blant alle landene i Forskningsbarometeret. I Nederland var realveksten på nesten 3 prosent, og i Østerrike og Danmark var veksten på rundt 1 prosent. I Finland og Sverige gikk FoU utført i foretakssektoren ned mellom 2013 og 2014, med henholdsvis nesten 6 og 5 prosent i faste priser.


Figuren viser gjennomsnittlig årlig realvekst i FoU-bevilgninger over statsbudsjettet for tre perioder: fra 2006 til 2009, fra 2009 til 2012 og fra 2012 til 2015.

Norge har hatt den største veksten i FoU-bevilgningene fra 2006 til 2015, med noe høyere vekst enn Østerrike og Danmark. I Norge var veksten høy i den første og den siste delen av perioden med en årlig gjennomsnittlig realvekst på over 5 prosent, mens Danmark hadde særlig høy vekst mellom 2006 og 2009, og så en lavere vekst de siste seks årene. I Østerrike har veksten vært mer stabil, men også der var den høyest mellom 2006 og 2009 av disse periodene. Nederland og Finland har hatt realnedgang i FoU-bevilgningene i løpet av perioden. I Finland var bevilgningene til FoU noe lavere i 2015 enn i 2006 i faste priser, med en gjennomsnittlig årlig realnedgang på 2,5 prosent fra 2012 til 2015. Nederland hadde et fall i FoU-bevilgningene i midten av perioden, og et nivå i 2015 omtrent som nivået i 2006.

Tallene inkluderer bare direkte bevilgninger til FoU, og ikke støtte gjennom skatteinsentiver. Bare bevilgninger fra sentrale (eller føderale) myndigheter er inkludert, ikke lokale eller delstatlige. For Norge er kontingenten for deltakelse i EUs rammeprogram ikke inkludert. Tallene avviker derfor noe fra nasjonale

Kilde: Eurostat og OECD

Last ned figurene i PDF-format