Hvor stor andel av befolkningen har høyere utdanning?


Figuren viser hvor stor andel av befolkningen i aldersgruppen 25–64 år som i 2014 hadde høyere utdanning, fordelt på utdanningsnivå.

Av landene i figuren har Finland og Norge har den høyeste andelen av befolkningen med høyere utdanning, med rundt 42 prosent, et godt stykke over gjennomsnittet i OECD på 35 prosent. Alle de nordiske landene i utvalget har en større andel av befolkningen med høyere utdanning enn gjennomsnittet i OECD, men Danmark bare marginalt. Finland har også den høyeste andelen i figuren når vi bare ser på de øverste nivåene med mastergrad eller ph.d., mens Norge har den laveste andelen på disse nivåene med 11 prosent, like under OECD-gjennomsnittet på 12 prosent.

Andelene med fullført doktorgrad eller tilsvarende varierer her mellom 0,6 prosent i Nederland, til 1,5 prosent i Sverige. Norge er i en mellomposisjon, like under gjennomsnittet for OECD på 1 prosent. Østerrike har den høyeste andelen med kortere høyere utdanning, over 15 prosent.


Figuren viser andelen av befolkningen med fullført doktorgrad eller tilsvarende, fordelt på aldersspenn på ti år. Den horisontale streken for hvert land viser for aldersgruppen 25–64 år samlet.

Sverige, Østerrike og Finland ligger totalt sett godt over gjennomsnittet i OECD, Danmark og Norge ligger noe under, mens Nederland ligger et godt stykke under gjennomsnittet i OECD.

Østerrike har den høyeste andelen av befolkningen med fullført doktorgrad i aldersspennet 25–34 år, med nesten 1 prosent. Finland og Norge har rundt 0,4 prosent med fullførte doktorgrader i denne aldersgruppen.

Alle landene i figuren har høyest andel fullførte doktorgrader i aldersgruppen 35–44 år, med unntak av Norge, der andelen er høyest i aldersgruppen 45–54 år.

Kilde: OECD: Education at a Glance 2015

Last ned figurene i PDF-format