Hvordan har utviklingen vært i fagområdene i Norge?


Figuren viser utviklingen i driftsutgifter til FoU i Norge, unntatt næringslivet, fordelt på fagområder. Utgiftene per år er vist i prosent av beløpet i faste priser i fagområdet i 2007, og frem til 2013.

Alle fagområdene har opplevd realvekst i perioden, og den har vært sterkest innen medisin og og helsefag og teknologi, med en økning på over 20 prosent mellom 2007 og 2013. Innen medisin og helsefag har økningen vært relativt jevn gjennom perioden, mens veksten innen teknologi først og fremst skjedde mellom 2007 og 2009.

Driftsutgiftene til FoU innen humaniora har variert mest andelsmessig, med en økning til 2009, en omtrent tilsvarende nedgang til 2011, og en økning til 2013 til et nivå nesten 12 prosent høyere enn i 2007 i faste priser. Matematikk og naturvitenskap har hatt den jevneste utviklingen med en gjennomsnittlig årlig realvekst på 1 prosent mellom 2007 og 2013, og den laveste prosentvise økningen i driftsutgifter til FoU i perioden av fagområdene.


Figuren viser utviklingen i FoU-årsverk i Norge, unntatt næringslivet, fordelt på fagområder. Årsverkene per år er vist i prosent av antallet i fagområdet i 2007, og frem til 2013.

Selv med en nedgang fra 2011 til 2013 i FoU-årsverk innenfor teknologi, har fagområdet opplevd den sterkeste veksten samlet mellom 2007 og 2013, noe foran medisin og helsefag og samfunnsvitenskap.

I grove trekk er utviklingen til fagområdene mellom 2007 og 2013 lik når vi ser på driftsutgifter til FoU og FoU-årsverk. Forskjellene er størst for matematikk/naturvitenskap og samfunnsvitenskap, som har hatt en sterkere vekst i antall FoU-årsverk enn i driftsutgiftene til FoU. Målt i årsverk har veksten i FoU-innsatsen i matematikk/naturvitenskap vært større mellom 2007 og 2013 enn i humaniora, mens målt i driftsutgifter til FoU var forholdet omvendt.


Figuren viser utviklingen i avlagte doktorgrader i Norge i perioden 2005 til 2015, fordelt på fagområde. Avlagte doktorgrader per år er vist i prosent av antallet i fagområdet i 2005.

Økningen i perioden har vært sterkest for de samfunnsvitenskapelige fagene, mens teknologifagene og matematikk og naturvitenskap har hatt den relativt sett svakeste utviklingen i avlagte doktorgrader. Innenfor samfunnsvitenskap har den gjennomsnittlige årlige veksten mellom 2005 og 2015 vært på over 8 prosent, og innenfor medisin og helsefag var den 7 prosent. Den gjennomsnittlige veksten i avlagte doktorgrader innen teknologi var på 3 prosent fra 2005 til 2015.

Avlagte doktorgrader innen humaniora hadde en sterk vekst frem til 2008, deretter en nedgang, for så å øke sterkt igjen fra 2011. Medisin og helsefag hadde en sterk vekst frem til 2013 (en gjennomsnittlig årlig vekst på over 10 prosent), men en nedgang de siste to årene. De andre fagområdene unntatt samfunnsvitenskap hadde en lignende utvikling i slutten av perioden, med en nedgang fra 2013/2014, mens antallet doktorgrader i samfunnsvitenskap økte med 20 prosent fra 2013 til 2015.

Kilde: NIFU: FoU-statistikk og doktorgradsstatistikk

Last ned figurene i PDF-format