Hvordan når landene gjennom i Det europeiske forskningsrådet (ERC)?


Figuren viser antallet tildelte stipend fra Det europeiske forskningsrådet (European Research Council, ERC) per million innbyggere per fagområde. Søylene for hvert land er et gjennomsnitt av tildelingene i 2014–2015 , mens prikkene er tildelingene i gjennomsnitt for 2007–2013 (data for 2015 inkluderer ikke alle stipendtyper).

ERC gir tildelinger til individuelle forskere og støtter fremragende forskning i kunnskapsfronten uavhengig av tema og fagfelt. ERC gir betydelig støtte per tildeling, og det er stor konkurranse om midlene. En ERC-tildeling representerer i dag et kvalitetsstempel både for den forskeren som får støtte, og for forskerens institusjon.

Tidsperiodene i figuren sammenfaller med varigheten til EUs rammeprogram for forskning. Det syvende rammeprogrammet pågikk i tidsrommet 2007–2013, og rammeprogrammet Horisont 2020 begynte i 2014. Gjennomslag i konkurransen i form av antallet stipend per år for de to periodene er ikke nødvendigvis helt sammenlignbart, siden antallet tildelte stipender totalt ikke har vært jevnt. Det relative forholdet mellom de to periodene for de ulike landene kan imidlertid gi et inntrykk av utviklingen.

Danmark har hatt den sterkeste veksten i antall ERC-stipender per år (i forhold til innbyggertallet), med en tilnærmet dobling mellom periodene. Sverige mottar derimot færre stipender i den siste perioden enn i den første. Østerrike, Finland og Norge har noe flere stipender i Horisont 2020 enn i det syvende rammeprogrammet, for Norges del gjelder det bare innen fagområdene matematikk/naturvitenskap og teknologi. Dette er det eneste fagområdet hvor Norge er på nivå med flere av sammenligningslandene i ERC i Horisont 2020. Innenfor samfunnsvitenskap og humaniora har bare Sverige av disse færre ERC-stipend enn Norge i forhold til innbyggertallet, mens Norge har klart minst innen livsvitenskap etter Finland.

Med unntak av Nederland har alle landene i perioden 2014–2015 mottatt flest stipender per million innbyggere innenfor livsvitenskap eller matematikk/naturvitenskap og teknologi.


Figuren viser prosentandelen av søknader til Det europeiske forskningsrådet (ERC) som har blitt innvilget (omtales som suksessrate). Verdiene er toårige glidende gjennomsnitt. For 2015 er det ikke statistikk for alle stipendtypene.

Den svarte linjen i figuren viser suksessraten for alle søknader til ERC. Den har hatt en nedadgående trend fra et toppår i 2010 med 15 prosent til 9,5 prosent i 2013. Derfra har den gjennomsnittlige suksessraten økt igjen til 12 prosent i 2014 og til 13 prosent i 2015.

Suksessraten i Nederland ligger rundt 2–6 prosentenheter over gjennomsnittet gjennom hele perioden. I Østerrike var den et stykke over gjennomsnittet frem til 2011, rundt gjennomsnittet frem til 2014 og med en betydelig høyere suksessrate enn i ERC totalt i 2015. Danmark hadde en suksessrate over gjennomsnittet i tre av de siste fem årene, mens Finland og Norge stort sett har ligget under gjennomsnittet med mellom 2 og 8 prosentenheter. Sverige har en negativ utvikling i forhold til gjennomsnittet gjennom perioden, men en økning i 2015 med en suksessrate på rundt i underkant av 14 prosent. Nederland og Østerrike hadde den største økningen i suksessraten i 2015, med rundt 4 prosentenheter sammenlignet med suksessraten i 2014.

Kilde: Det europeiske forskningsrådet

Last ned figurene i PDF-format