Hvor mye publiserer og siteres universitetene?


Søylene i figuren viser antall publikasjonsandeler for de fire mest publiserende universitetene i hvert land. Punktmerkene viser andelen av universitetets publiserte artikler som er blant de ti prosent mest siterte (øvre akse). Den sorte vertikale streken på 10 prosent indikerer verdien man ville forvente på indikatoren hvis artikler fra alle universiteter ble sitert likt. Andelene er regnet ut for glidende fireårsperioder mellom 2006 og 2013, og det største punktet viser andelen blant de ti prosent mest siterte for publikasjoner i perioden 2010–2013.

Alle de nederlandske, danske og svenske universitetene i utvalget har en høyrere andel artikler blant de ti mest siterte enn referanseverdien på 10 prosent. I den andre enden ligger tre av fire finske universiteter under 10-prosentsgrensen.

For Norges del har både NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen rundt ti prosent av sine publikasjoner blant de ti prosent mest siterte i verden, de to førstnevnte noe over, og Universitetet i Bergen like under. Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har en mindre andel mye siterte publikasjoner enn de andre norske universitetene, men har den høyeste andelen for publikasjoner mot slutten av perioden 2006–2013 i motsetning til de andre norske.

Kilde: CWTS: Leiden Ranking 2015

Last ned figuren i PDF-format