Hvor mye siteres de ulike landenes vitenskapelige publikasjoner?


Figuren viser en relativ siteringsindeks, som sier noe om hvor ofte landenes vitenskapelige artikler siteres sammenlignet med andre artikler med samme kjennetegn (tidsskriftets fagfelt, artikkeltypen og publikasjonsåret). En verdi på 100 på indeksen tilsvarer at antallet siteringer per artikkel er på det relative gjennomsnittet i databasen (verdensgjennomsnittet). For hvert land vises utviklingen for siteringsindeksen fra 2003 til 2013.

Alle landene i utvalget har vist en positiv utvikling i den relative siteringen i perioden, særlig fra 2008. Noe av økningen kan henge sammen med utvidelser i databasen i løpet av perioden. De nye tidsskriftene siteres gjerne mindre enn de etablerte, slik at gjennomsnittet indeksen måles relativt til, går ned når dekningen utvides.

Gjennom perioden er Danmark og Nederland i en egen gruppe med et særlig høyt nivå på siteringsindeksen, mens Norge, Finland og Østerrike ligger nær hverandre på et lavere nivå. Sverige har vært i en mellomposisjon, men mot slutten av perioden er Sverige omtrent på samme nivå på siteringsindeksen som Norge og Finland.

Alle landene i utvalget har en høyere gjennomsnittlig relativ siteringshyppighet enn verdensgjennomsnittet (100 i figuren). Denne indikatoren deler ikke antallet siteringer etter publikasjonenes andel forfattere fra landet (såkalt fraksjonalisering). Hadde man fordelt siteringene slik ville verdiene på indeksen for landene vært lavere (siden artikler med internasjonalt samforfatterskap siteres hyppigere), men det relative forholdet mellom landene forblitt omtrent tilsvarende.

Kilde: Thomson Reuters: Web of Science, bearbeidet av NIFU

Last ned figuren i PDF-format