Hvor mye samarbeider UH-sektoren med næringslivet om publisering av vitenskapelige artikler?


Figuren viser omfang av samforfatterskap med næringslivet for utvalgte universiteter for publikasjoner i perioden 2010 til 2013. Utvalget inkluderer de fire universitetene for hvert land i barometeret med flest publikasjoner med næringslivet, og som inngår i den såkalte Leiden-rangeringen (750 universiteter utvalgt etter publikasjonsvolum). Punktmerkene i figuren viser andelen samforfatterskap med næringslivet i prosent (øvre akse). Andelene er regnet ut for glidende fireårsperioder mellom 2006 og 2013, og det største punktet er for publikasjoner i perioden 2010–2013.

De fire universitetene i utvalget med høyest andel samforfatterskap med næringslivet er tekniske universiteter fra ulike land (Nederland, Danmark, Sverige og Finland), og har over 10 prosent samforfatterskap. Disse universitetene har også høy andel sampublisering med næringslivet sammenlignet med universiteter i andre land. De tre øverste universitetene i figuren er også blant de ti universitetene med høyest andeler samforfatterskap med næringslivet i hele Leiden-rangeringen. I Sverige og Østerrike er det medisinske universiteter som har det største omfanget av sampublisering med næringslivet, og i Østerrike har det medisinske universitetet i Wien den høyeste andelen.

Med unntak av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) med en andel på 7 prosent har de norske universitetene relativt lave andeler samforfatterskap med næringslivet, på mellom 4 og 5 prosent. Universitetet i Oslo har noe mer samforfatterskap med næringslivet enn NTNU målt i antall artikler.

De fleste av universitetene i utvalget har hatt en høyere andel samforfatterskap i en tidligere fireårsperiode enn den siste (målt som punkt) gjennom perioden 2006–2013, inkludert alle de norske.

Kilde: CWTS: Leiden Ranking 2015

Last ned figuren i PDF-format