Hvor store er bevilgningene til FoU?

3a

Figuren viser statlige bevilgninger til FoU som andel av BNP i 2006, 2011 og 2016/2015.

De offentlige bevilgningene til FoU i 2016 var høyest i forhold til BNP i Norge og Danmark av landene i utvalget, med omtrent én prosent av BNP. For Norge er kontingenten for deltakelse i EUs rammeprogram ikke inkludert i disse tallene på grunn av internasjonal sammenlignbarhet, og de avviker derfor fra den nasjonale statistikken. Inkluderes alle bevilgninger til FoU, tilsvarte disse 1,06 prosent av BNP i Norge i 2016. FoU-bevilgningene for 2017 tilsvarer 1,05 prosent av prognosen for BNP.

I 2011 var FoU-bevilgningene høyest i Finland med 1,05 prosent av BNP, men de ble redusert med nesten 0,2 prosentenheter til 2016. Også i Danmark og Nederland var det nedgang i FoU-bevilgningene som andel av BNP mellom 2011 og 2016, men av et mindre omfang, og omtrent på nivå med nedgangen i OECD. For Sverige og EU-gjennomsnittet er det ikke tall for 2016, men for disse var det også nedgang i FoU-bevilgningene som andel av BNP mellom 2011 og 2016.

Mellom 2006 og 2016 økte FoU-bevilgningene som andel av BNP i Norge, Danmark og Østerrike, med henholdsvis 0,29, 0,20 og 0,16 prosentenheter. I Sverige og Nederland var nivået omtrent det samme, med bare en mindre nedgang.

Tallene inkluderer bare bevilgninger fra sentrale (eller føderale) myndigheter, ikke lokale eller delstatlige. De omfatter også bare bevilgninger over statsbudsjettet, og ikke støtte gjennom insentiver i skattesystemet, som er vist i figur 4.

3b

Figuren viser FoU-bevilgningene over statsbudsjettet i prosent av utgiftene i offentlig forvaltning i 2006, 2011 og 2016/2015.

I 2016 hadde Norge blant landene i utvalget de høyeste FoU-bevilgningene i forhold til de samlede utgiftene i offentlig forvaltning. I 2011 og 2006 var andelen høyere i Finland. Østerrike og Danmark har hatt den største økningen sammenlignet med 2006, og har gått forbi gjennomsnittet i EU i perioden.

For Østerrike og Danmark skjedde økningen i andelen særlig mellom 2006 og 2011, mens den for Norges del også økte frem til 2016. For Sverige var andelen forholdsvis stabil gjennom perioden, mens Nederland hadde en nedgang i første halvdel, for deretter å holde seg rundt nivået i 2011. Finland hadde FoU-bevilgninger som tilsvarte over to prosent av de samlede utgiftene i offentlig forvaltning både i 2006 og 2010, men har hatt en sterk nedgang i andelen siden, som i 2016 var på litt over 1,5 prosent. Også i EU har FoU-bevilgningene blitt lavere i forhold til utgiftene i offentlig forvaltning gjennom perioden.

Kilder: OECD Main Science and Technology Indicators 2017:1 og Eurostat

Last ned figurene i PDF-format