Hvor mange har utenlandsk statsborgerskap av personer som tar doktorgrad?

8

Figuren viser antallet avlagte doktorgrader i Norge i 2016 fordelt etter fagområde, kjønn og statsborgerskap.

Både andelen kvinner og andelen med utenlandsk statsborgerskap varierer mellom fagområdene. 59 prosent av doktorgradene avlagt i fagområdet medisin og helsefag ble avlagt av kvinner i 2016, mens kvinneandelen var bare henholdsvis 37 og 20 prosent i fagområdene matematikk/naturvitenskap og teknologi. Forholdet mellom fagområdene er omtrent motsatt når man ser på andelen av doktorgradene avlagt av personer med utenlandsk statsborgerskap. Her har fagområdet teknologi den største andelen, med 67 prosent, og medisin og helsefag den laveste med 24 prosent. Totalt for alle fagområder var andelen med utenlandsk statsborgerskap 39 prosent i 2016.

Andelen doktorgrader avlagt av personer med utenlandsk statsborgerskap blant kvinner og menn varierer noe mellom fagområdene. Innenfor samfunnsvitenskap er forskjellen minst, her er forskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder andelen med utenlandsk statsborgerskap på 5 prosentenheter. Også i matematikk/naturvitenskap og teknologi er forskjellen mellom kjønnene på under 10 prosentenheter. Innenfor landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin er derimot forskjellen på 33 prosentenheter. Blant mennene ble 76 prosent av doktorgradene i fagområdet i 2016 avlagt av personer med utenlandsk statsborgerskap, mens det tilsvarende andelen blant kvinnene var 43 prosent. Teknologi er det eneste fagområdet hvor andelen med utenlandsk statsborgerskap er større blant de kvinnelige doktorandene enn de mannlige.

Kilde: NIFU

Last ned figuren i PDF-format