Hvor mange av forskerpersonalet har innvandrerbakgrunn?

9

Figuren viser forskerpersonale i Norge i 2014 etter fagområde, stillingstype og innvandringsstatus. Av stillingene er stipendiater vist separat fra andre stillingstyper. Kategorien «innvandrere» i denne statistikken inkluderer både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, men over 98 prosent av forskerpersonalet i denne gruppen er innvandrere. Tallene omfatter ikke forskere i næringslivet.

For alle fagområder og stillingstyper var 25 prosent av forskerpersonalet i 2014 innvandrere. Blant stipendiatene var andelen 38 prosent, og i andre stillinger var andelen 23 prosent.

Blant stipendiatene var det 28 prosent innvandrere i 2014 i både samfunnsvitenskap, medisin og helsefag og humaniora. Andelen blant det øvrige forskerpersonalet var imidlertid forskjellig i de tre fagområdene, på henholdsvis 14, 18 og 21 prosent. Den største forskjellen i andelen innvandrere mellom stipendiatene og det øvrige forskerpersonalet er i fagområdet teknologi, hvor 62 prosent av stipendiatene i 2014 var innvandrere, sammenlignet med 28 prosent blant forskerpersonalet i andre stillinger. Totalt sett er matematikk og naturvitenskap fagområdet med den største andelen innvandrere, på 44 prosent, foran teknologi med en andel på 34 prosent.

Kilde: NIFU/SSB

Last ned figuren i PDF-format