Hvor mange FoU-årsverk utføres i forhold til antall sysselsatte?

5

Figuren viser antall FoU-årsverk per 1000 sysselsatte i landet i 2015, fordelt på sektor for utførelse. Punktet i figuren markerer totale FoU-årsverk per 1000 sysselsatte i 2005.

De nordiske landene har et høyt antall FoU-årsverk per sysselsatte i økonomien, med Norge noe lavere enn de andre. Sverige kommer noe lavere ut på denne indikatoren enn i figur 1a, som viser FoU-intensitet målt som FoU-utgifter i forhold til BNP. Dette kan delvis skyldes mindre dekning av årsverk enn utgifter i FoU-statistikken for offentlig sektor i Sverige. Norge og Nederland kommer høyere ut når man ser på FoU-årsverk per sysselsatte enn FoU-utgifter i forhold til BNP, og er høyere enn gjennomsnittet for EU for årsverkindikatoren.

Ser vi på FoU-årsverkene i foretakssektoren, har Norge det laveste antallet i forhold til antallet sysselsatte nasjonalt blant landene i utvalget, men er høyere enn gjennomsnittet for EU. Foretakssektoren er den største sektoren i alle landene, og står for mellom omtrent 60 og 70 prosent av FoU-årsverkene i alle landene i utvalget bortsett fra Norge, hvor andelen var 52 prosent i 2015. Det er noe under nivået i EU på 54 prosent. Foretakssektoren inkluderer foruten næringslivet også forskningsinstitutter som primært betjener næringslivet.

Danmark har det høyeste antallet FoU-årsverk i universitets- og høyskolesektoren i forhold til antallet sysselsatte, fulgt av Finland og med Norge noe lenger bak. Inkluderes også FoU-årsverkene offentlig sektor (i hovedsak offentlige og offentlig rettede forskningsinstitutter), er Norge nærmere Danmark og Finland.

Finland har en nedgang i antallet FoU-årsverk per sysselsatte fra 2005 til 2015, mens tallet for Sverige er omtrent det samme. Ellers har disse landene hatt en økning i perioden. Økningen er størst i Danmark og Nederland, men noe av økningen skyldes endringer i måten statistikken blir innhentet på. For Sverige er data over personale for offentlig sektor for lavt anslått, siden det ikke inkluderer personelldata fra landstingene (som eier sykehusene).

Kilde: OECD Main Science and Technology Indicators 2017:1

Last ned figuren i PDF-format