Hvilke temaområder forskes det på?

13

Figuren viser driftsutgifter til FoU i 2015 fordelt på ulike tema- og teknologiområder og utførende sektor. De FoU-utførende enhetene i er i den årlige FoU-undersøkelsen bedt om å skjønnsmessig anslå hvor mye av sin FoU-aktivitet som faller innenfor et utvalg av tema- og teknologiområder, og driftsutgiftene til FoU er fordelt i forhold til dette. Spørsmålet har vært med i den nasjonale undersøkelsen siden 2005, og det ble gjort noen endringer i de tematiske områdene for 2015 for å tilpasse dem de tematiske prioriteringene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Aktiviteten kan overlappe mellom ulike områder (særlig mellom hovedområdene og mellom temaer og teknologier), og det er også FoU utenom de utvalgte områdene, så beløpene summerer seg ikke til totalen. Områdene markert med stjerne inngår ikke i undersøkelsen i næringslivet, og det finnes derfor ikke tall for disse. Undersøkelsen blant helseforetakene har ikke spørsmål om temaområder, i stedet er alt fordelt til temaet helse og omsorg.

Av de tematiske områdene i statistikken er det helse og omsorg som er det største totalt, med 9,8 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU i 2015. Området er også det største enkelttemaet i både universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren, og det tredje største i næringslivet. Petroleumsvirksomhet er det nest største temaområdet totalt med 5,7 milliarder kroner, fulgt av fiskeri og havbruk med 2,7 milliarder kroner. Av teknologiene er informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) det klart største, med 14,2 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU i 2015, som er omtrent en fjerdedel av den totale FoU-aktiviteten i Norge. Innen bioteknologi var FoU-driftsutgiftene på 4,5 milliarder kroner, og for nanoteknologi og nye materialer samlet var de på 2 milliarder kroner i 2015. Nesten to femtedeler av FoU-utgiftene i Norge faller inn under teknologiområdene i statistikken.

I næringslivet er petroleumsvirksomhet det største av temaområdene, med 4,3 milliarder kroner i den sektoren. Andre temaområder hvor næringslivet har stor aktivitet er maritim FoU med 1,6 milliarder kroner og fiskeri og havbruk med 1,3 milliarder kroner, hvor sektoren utgjorde henholdsvis 74 prosent og 46 prosent av FoU-utgiftene i disse temaene. Innenfor miljøteknologi og energieffektivisering har også næringslivet over én milliard kroner i FoU-utgifter, og sektoren står for der omtrent 70 prosent av den nasjonale FoU-aktiviteten. Av teknologiområdene er IKT dominerende i næringslivet, og sto for 47 prosent av sektorens driftsutgifter til FoU i 2015.

Det største området foruten helse i instituttsektoren er fiskeri og havbruk, med 1,1 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU i 2015. Det er også området hvor instituttsektoren er størst sammenlignet med universitets- og høyskolesektoren. Andre temaområder hvor en relativt stor del utføres i instituttsektoren er mat og landbruk, CO2-håndtering og miljøteknologi. Summeres energitemaene, sto de for 18 prosent av FoU-utgiftene i sektoren, med 2,1 milliarder kroner. Av teknologiområdene er IKT det største i instituttsektoren, med nesten 1 milliard kroner, som er noe mer en FoU-utgiftene til IKT i universitets- og høyskolesektoren.

I universitets- og høyskolesektoren er utdanning det nest største av temaområdene, og det utgjorde 9 prosent av driftsutgiftene til FoU i sektoren med nesten 1,3 milliarder kroner. Energiområdene samlet sto for i overkant av 8 prosent, med nesten 1,2 milliarder kroner. Av teknologiområdene er bioteknologi det største i sektoren, og sektoren står for den største andelen innenfor bioteknologi og nanoteknologi med rundt en tredjedel av FoU-utgiftene i disse teknologiene i Norge.

For helseforetakene er hele aktiviteten med nesten 4 milliarder kroner i driftsutgifter til FoU regnet til temaområdet for helse og omsorg, og de øvrige temaområdene inngår ikke i FoU-undersøkelsen for denne sektoren. Aktiviteten er imidlertid fordelt på teknologiområdene. Bioteknologi er det største med i overkant av 1 milliard kroner.

Kilde: NIFU/SSB

Last ned figuren i PDF-format