Hvor innovative er foretakene?

20a

Søylene i figuren viser andelen foretak med ulike typer innovasjoner og innovasjonsaktivitet i Norge i perioden 2014–2016, mens punktene viser tilsvarende for perioden 2012–2014.

Det har vært en økning i andelen foretak med innovasjon for alle innovasjonstypene mellom de to treårsperiodene, på mellom 8 og 13 prosentenheter. I den siste perioden er det 65 prosent av alle foretakene som rapporterer om innovasjonsaktivitet, og 54 prosent for aktivitet rettet mot produkt- eller prosessinnovasjon.

Enkeltinnovasjonstypene som flest foretak oppgir, er markedsinnovasjon og prosessinnovasjon. Markedsinnovasjoner er gjennomføring av nye konsepter eller strategier for markedsføring som skiller seg vesentlig fra de tidligere, mens prosessinnovasjoner er nye metoder eller teknologier for produksjon eller levering av varer og tjenester. Av produktinnovasjonene er det flest som rapporterer om nye eller vesentlig forbedrede varer, med 27 prosent, sammenlignet med 24 prosent som har introdusert tjenesteinnovasjoner i perioden 2014–2016. For begge innovasjonstypene økte andelen med 10 prosentpoeng fra perioden 2012–2014. Jf. merknaden til figur 12 ble det gjort noen endringer i innretningen av undersøkelsen for 2014–2016, med overgang til elektronisk utsendelse av skjemaet og Altinn som rapporteringskanal, som kan tenkes å ha påvirket resultatene noe.

20b

Figuren viser foretak som har produktinnovasjoner (varer eller tjenester) fordelt på ulike nyhetsgrader, som andel av alle foretak. Søylene viser andelene for innovasjoner introdusert i perioden 2014–2016 mens punktene viser perioden 2012–2014.

19 prosent av foretakene hadde introdusert produktinnovasjoner som var nye for foretakets marked i 2014–2016, mens 27 prosent hadde introdusert produktinnovasjoner som bare var nye for foretaket selv. Andelen med innovasjoner som var nye for markedet, økte med 1 prosentenhet fra perioden 2012–2014, mens andelen med innovasjoner nye for foretaket økte med 9 prosentenheter.

Blant foretakene som hadde innovasjoner nye for markedet, kom økningen mellom de to periodene i gruppen av foretak med innovasjoner som var nye for det norske markedet. Andelen med innovasjoner som var nye på verdensmarkedet, gikk ned fra 7 prosent i perioden 2012–2014 til 5 prosent i perioden 2014–2016, mens andelen med innovasjoner nye for det europeiske markedet var stabil på 5 prosent.

Kilde: SSB

Last ned figurene i PDF-format