Hvor mye siteres de ulike landenes vitenskapelige publikasjoner?

17

Figuren viser en relativ siteringsindeks, som sier noe om hvor ofte landenes vitenskapelige artikler siteres sammenlignet med andre artikler med samme kjennetegn (type artikkel, fagfelt og publikasjonsår). En verdi på 1 på indeksen tilsvarer at antallet siteringer per artikkel er på det relative gjennomsnittet i databasen (verdensgjennomsnittet). For hvert land vises utviklingen for siteringsindeksen fra 2004 til 2014.

Gjennom perioden er Danmark og Nederland i en egen gruppe med et særlig høyt nivå på siteringsindeksen. I gjennomsnitt de siste fire årene skårer Danmark noe høyere enn Nederland, mens de er omtrent likt for de foregående syv årene. De øvrige landene har i de siste tre årene av perioden samlet seg rundt en verdi på rundt 1,45 på indeksen, med Sverige noe høyere enn Norge, Finland og Østerrike.

Alle landene i utvalget har en høyere gjennomsnittlig relativ siteringshyppighet enn verdensgjennomsnittet (1 i figuren). Denne indikatoren deler ikke antallet siteringer etter publikasjonenes andel forfattere fra landet (såkalt fraksjonalisering) som i figurene 14, 15, 18 og 19. Hadde man fordelt siteringene slik, ville verdiene på indeksen for landene vært lavere (siden artikler med internasjonalt samforfatterskap siteres hyppigere), men det relative forholdet mellom landene forblitt omtrent tilsvarende.

Alle landene i utvalget har en positiv utvikling i den relative siteringen i perioden sett under ett. Noe av økningen kan henge sammen med utvidelser i databasen i løpet av perioden. De nye tidsskriftene siteres gjerne mindre enn de etablerte, slik at gjennomsnittet indeksen måles relativt til, går ned når dekningen utvides.

Kilde: Clarivate Analytics: Web of Science. Beregninger: NIFU

Last ned figuren i PDF-format