Hvor mye FoU finansierer næringslivet i andre sektorer?

10

Figuren viser hvor mye av FoU-utgiftene i universitets- og høyskolesektoren og offentlig sektor som er finansiert av næringslivet i 2015 (for noen land 2013).

Nederland har den klart høyeste andelen av finansiering fra næringslivet blant disse landene, med i underkant av 10 prosent av FoU-utgiftene i universitets- og høyskolesektoren og offentlig sektor samlet i 2015. I Østerrike, Finland og Norge var andelen rundt 5 prosent i 2015 eller 2013. Danmark har den laveste andelen næringslivsfinansiering blant disse landene, med under 3 prosent i 2015.

I Nederland, Finland og Norge er andelen næringslivsfinansiering betydelig høyere i offentlig sektor enn i universitets- og høyskolesektoren, med en differanse på mellom 4 og 5 prosentenheter i 2015. I Sverige og Østerrike er andelen likere i de to sektorene. I Danmark er andelen næringslivsfinansiering lavere i offentlig sektor, med bare 1,2 prosent av FoU-utgiftene i 2015. Denne sektoren står også for en mindre andel av FoU-utgiftene i Danmark enn i de andre landene, med bare 6 prosent av FoU-utgiftene i disse to sektorene i 2015, sammenlignet med en andel på 33 prosent i Norge, og 28 prosent i Nederland.

Kategorien offentlig sektor omfatter for det meste offentlige eller offentlig rettede forskningsinstitutter. Institutter som i hovedsak betjener næringslivet, inngår i foretakssektoren i den internasjonale statistikken, og er ikke inkludert i sektorene her.

Kilde: OECD og NIFU/SSB

Last ned figuren i PDF-format