Hvem samarbeider de FoU-utførende foretakene med?

11a

Figuren viser andelen av foretak i Norge med FoU-samarbeid fordelt på utvalgte typer av samarbeidspartnere fra 2003 til 2015.

For alle typene av samarbeidspartnere i figuren var det en nedgang fra 2013 til 2015 i andelen av foretak som rapporterte om FoU-samarbeid med slike partnere. Nedgangen var på 14–15 prosentenheter for de tre kategoriene av samarbeidspartnere i figuren. Dette sammenfaller med at det i 2015 også var en markant økning i andelen av foretak som hadde FoU. Denne andelen har vært på rundt 20 prosent av alle foretak siden 2008, men økte til 25 prosent i 2015. Også andelen av foretakene med FoU som rapporterte om FoU-samarbeid, økte, fra 30 prosent i 2013 til 35 prosent i 2015. Regnet som andel av alle foretak gikk andelen med FoU-samarbeid med samarbeidspartnerne i figuren ned med mellom 2 og 3 prosentenheter fra 2013 til 2015.

Tidlig i perioden var det flest foretak som hadde samarbeid med forskningsinstitutter, mens det i siste halvdel av perioden var like mange som samarbeidet med universiteter eller høyskoler. Andelen som samarbeidet om FoU med sistnevnte var på 30 prosent i 2003, og økte til 49 prosent i 2011. Andelen som samarbeidet med forskningsinstitutt gikk fra 51 prosent i 2003 til 46 prosent i 2011–2012. Kategorien for forskningsinstitutt omfatter både offentlige og private institutter.

Andelen av de FoU-samarbeidende foretakene som har hatt samarbeid med FoU-foretak, har variert mellom 37 og 25 prosent i perioden. Andelen sank mellom 2005 og 2009, for så øke igjen til 2013.

11b

Figuren viser andelen av foretak i Norge med FoU-samarbeid fordelt på utvalgte geografiske lokaliseringer av samarbeidspartnere fra 2003 til 2015.

Som for a-figuren om samarbeidspartnernes sektorer er det en nedgang fra 2013 til 2015 for alle de utenlandske regionene i andelen av foretakene som har FoU-samarbeid der. Andelen med FoU-samarbeid med partnere fra Europa utenom Norden gikk fra 38 prosent i 2013 til 29 prosent i 2015, mens andelen med partnere i USA gikk fra 16 prosent til 12 prosent. Andelene er også redusert sammenlignet med nivået ti år tidligere. I 2005 var det omtrent 40 prosent av de FoU-samarbeidende foretakene som hadde partnere i Norden, og tilsvarende for resten av Europa. Andelen med samarbeidspartnere i USA var på 19 prosent i 2005.

I Kina og India er det i underkant av ti prosent av de FoU-samarbeidene foretakene som har samarbeidspartnere, mens ti prosent hadde samarbeidspartnere i andre land enn Europa, USA, Kina og India i 2015.

Kilde: SSB

Last ned figurene i PDF-format