Hvem samarbeider de innovative foretakene med?

12a

Figuren viser andelen av innovative foretak som samarbeider med eller bruker informasjon fra ulike FoU-aktører i sin innovasjonsaktivitet. Statistikken omfatter seks ulike treårsperioder, som overlapper i varierende grad. De heltrukne linjene viser andelen av foretakene med innovasjonssamarbeid med de ulike aktørene: universiteter eller høyskoler, forskningsinstitutter eller kommersielle laboratorier / FoU-foretak. De prikkede linjene viser andelen foretak som oppgir slike partnere som sin viktigste samarbeidspartner. Den stiplede linjen er ikke basert på aktivt samarbeid, men viser andelen foretak som oppgir disse sektorene som informasjonskilder med stor betydning for foretakets innovasjonsaktivitet.

Andelen foretak som rapporterte om innovasjonssamarbeid med de ulike partnerne, gikk kraftig ned fra undersøkelsen for 2012–2014 til undersøkelsen for 2014–2016. For partnertypene i figuren ble andelen redusert med halvparten eller mer. For både forskningsinstitutter og UH-institusjoner var det 15 prosent av de innovative foretakene som rapporterte om slike samarbeidspartnere for 2011–2013, mens andelene var henholdsvis 5 og 6 prosent for 2014–2016. Dette sammenfaller med en sterk økning i foretak som rapporterte om innovasjonsaktivitet. 40 prosent av alle foretak hadde innovasjonsaktivitet (for produkt- og prosessinnovasjoner) i perioden 2011–2013, mens denne andelen i 2014–2016 var økt til 54 prosent. Som andel av alle foretak utgjorde foretakene med innovasjonssamarbeid om lag 17 prosent i begge periodene, men de rapporterer i gjennomsnitt om færre samarbeidspartnere.

Andelen som oppga UH-institusjoner eller forskningsinstitutt som sin viktigste innovasjonspartner, ble også redusert i 2014–2016 sammenlignet med tidligere perioder, men bare i mindre grad. Mens det tidligere har vært flere foretak som har oppgitt forskningsinstitutter som sin viktigste samarbeidspartner enn UH-institusjoner, var det så vidt flere som hadde et universitet eller en høyskole som sin viktigste partner i den siste perioden.

En omlegging av innovasjonsundersøkelsen for perioden 2011–2013 gjør at tallene for denne og senere undersøkelser ikke er direkte sammenlignbare med de tidligere. Innovasjonsundersøkelsen ble fra da av utsendt som et separat skjema, mens den tidligere fulgte i samme skjema som FoU-undersøkelsen. En betydelig økning i andelen foretak som rapporterte om innovasjon ved den nye metoden tilsier at resultatene ikke er helt sammenlignbare. En endring fra å tidligere ha benyttet den elektroniske rapporteringsplattformen til SSB til å benytte Altinn for 2014–2016 kan tenkes å ha påvirket resultatene for dette året.

12b

Figuren viser foretak med innovasjonssamarbeid med universiteter eller høyskoler som andel av foretak med innovasjonsaktivitet (rettet mot produkt- eller prosessinnovasjon). Sammenlignet med a-figuren er det noen forskjeller i utvalget av næringer som er inkludert i den internasjonale sammenligningen, så tallene er ikke helt tilsvarende.

Av landene i figuren er det Finland som har størst andel av de innovative foretakene med innovasjonssamarbeid med universiteter eller høyskoler. Andelen har imidlertid vært synkende, fra 33 prosent i perioden 2002–2004 til 23 prosent i 2012–2014. I Østerrike var det omtrent samme andel i den siste perioden, men der har andelen økt fra 10 prosent i 2002–2014. Andelen for Norge har ligget mellom 10 og 15 prosent i perioden, og har vært stigende fra 2004–2006 til 2012–2014. Nivået på nesten 15 prosent i 2012–2014 er omtrent det samme som i Sverige, Danmark og Nederland.

Kilder: SSB og Eurostat

Last ned figurene i PDF-format