Hvordan har foretakenes FoU-innkjøp utviklet seg?

23

Figuren viser næringslivets innkjøpte FoU-tjenester i faste priser mellom 1997 og 2015 fordelt på foretak i Norge og i utlandet. Tallene omfatter ikke innkjøp fra andre foretak i samme konsern. Den stiplede linjen viser andelen FoU-innkjøp utgjør av utgiftene til egenutført og innkjøpt FoU samlet.

Andelen innkjøpt FoU i næringslivet har gått fra rundt 25 prosent i 1997 til under 15 prosent i 2015. I faste priser var summen i 2015 på 4,5 milliarder kroner omtrent på nivået rundt årtusenskiftet i faste priser, og 16 prosent lavere enn nivået i 2009. Det var særlig kjøp av FoU fra Norge som ble redusert mellom 2009 og 2011, og de har siden holdt seg forholdsvis stabilt. Innkjøpte FoU-tjenester fra utlandet ble redusert i mindre grad, og har siden steget tilbake til samme nivå som i 2009, med nesten 1,5 milliarder kroner i 2015. Det tilsvarer en årlig gjennomsnittlig realvekst på 2,4 prosent fra beløpet i 1997. Innkjøpte FoU-tjenester fra Norge har hatt motsatt utvikling fra nivået i 1997, med en gjennomsnittlig årlig realnedgang på 2,3 prosent. Andelen av de innkjøpte FoU-tjenestene som er kjøpt inn fra utlandet, økte fra 17 til 33 prosent.

Kilde: SSB (2017) FoU i norsk næringsliv 1970–2014: en historisk reise

Last ned figuren i PDF-format