Hvordan har FoU-utgiftene i ulike næringer utviklet seg?

21

Figuren viser FoU-utgifter i næringslivet fordelt på ulike næringer og totalt mellom 1995 og 2015 i faste 2015-priser.

Veksten i FoU-utgiftene har vært mest stabil de siste tjue årene i de tjenesteytende næringene, hvor det bare har vært en realnedgang i 2009 og så vidt i 2012. Fra 1995 til 2015 økte FoU-utgiftene i tjenesteytende næringer med nesten 6 prosent i gjennomsnitt årlig i faste priser, sammenlignet med en vekstrate på 3 prosent for FoU-utgiftene i næringslivet totalt. De tjenesteytende næringene gikk i 2008 forbi industrinæringene som næringene med den største andelen av FoU-utgiftene i Norge.

FoU-utgiftene i andre næringer (som inkluderer bergverksdrift og utvinning, landbruk, kraft- og vannforsyning og renovasjon) har også hatt en stabil økning i perioden, med realnedganger bare i 2004, 2008/2009 og 2011. Vekstraten for perioden sett under ett var omtrent to tredjedeler av den i de tjenesteytende næringene, med en gjennomsnittlig årlig realvekst på 4 prosent fra 1995 til 2015.

I industrien var FoU-utgiftene i 2015 bare 16 prosent høyere enn i 1995 målt i faste priser, som tilsvarer en gjennomsnitt årlig vekst på 0,7 prosent. Fra 2001/2003 til 2010 ble FoU-utgiftene i industrien redusert med over en fjerdedel, men har siden økt til omtrent samme nivå som i 2004–2006.

Kilde: SSB

Last ned figuren i PDF-format