Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvordan har FoU-investeringene utviklet seg?

3aFigurene 3a-c viser utviklingen i ulike indikatorer for FoU-innsats det siste tiåret i prosent av beløpene i 2006 i faste priser. Figur a viser utgiftene til FoU utført i foretakssektoren (tilsvarende telleren i de normaliserte indikatorene i figur 1a og 1b), mens figur b viser summen av FoU-utgiftene i de øvrige sektorene (universitets- og høyskolesektoren, offentlig sektor og privat ikke-forretningsmessig sektor). Figur c viser utviklingen i bevilgningene til FoU over statsbudsjettet (som tilsvarer telleren i indikatoren i figur 2). Her er det brukt en prisindeks basert på BNP (fastlands-BNP for Norge) for beregningene av beløp i faste priser, som gjør at det kan være noe avvik fra vekstrater oppgitt i andre sammenhenger hvor det er benyttet andre prisindekser.

Norge og Østerrike har av disse landene hatt den sterkeste relative veksten i FoU-utgiftene i foretakssektoren fra 2006 til 2016, tilsvarende en gjennomsnittlig realvekst på i underkant av fire prosent årlig mellom disse årene. I Finland var FoU-utgiftene i foretakssektoren i 2016 under 80 prosent av nivået i 2006, i Sverige var nivået omtrent likt i de to årene, og de øvrige landene i figuren hadde realvekst i sektorens FoU-utgifter gjennom perioden.

For perioden frem til 2010 var bildet annerledes. Da hadde Sverige og Nederland nedgang i foretakssektorens FoU-utgifter tilsvarende en årlig realnedgang på rundt tre prosent, mens de øvrige landene i figuren hadde vekst tilsvarende en gjennomsnittlig økning på mellom to og fire prosent årlig. Etter 2010 har Finland hatt den mest dramatiske utviklingen, med en nedgang i foretakssektorens FoU-utgifter fra 2010 til 2016 tilsvarende en gjennomsnittlig årlig realnedgang på mellom fem og seks prosent gjennom perioden. I Danmark var nivået på FoU-utgiftene i foretakssektoren relativt stabilt i denne perioden, mens de øvrige landene i figuren hadde realvekst.

I Nederland var det en utvidelse av statistikkgrunnlaget for foretakssektoren for 2011 som innebar en økning på omtrent 15 prosent i utgiftstallene, og som gjør at tallene for Nederland etter 2010 ikke er direkte sammenlignbare med de foregående årene. Mellom 2011 og 2016 var veksten størst i Norge og Østerrike av landene i figuren, med en gjennomsnittlig årlig realvekst på i underkant av fem prosent, mens den tilsvarende veksten i Sverige og Danmark var mellom tre og fire prosent.

 

3bOgså i denne figuren, som viser utviklingen i FoU-utgiftene i de øvrige sektorene enn foretakssektoren, er det Norge og Østerrike av disse landene som har hatt den største relative veksten. Utviklingen for Finland har samme profil som i a-figuren for foretakssektoren, med realvekst frem til 2010 og siden realnedgang. FoU-utgiftene utenfor foretakssektoren i Finland har imidlertid holdt seg over eller på nivået fra 2006 gjennom hele perioden. Nederland er i en mellomposisjon mellom Finland og de øvrige landene, med en økning fra 2006 til 2016 tilsvarende en gjennomsnittlig årlig realvekst på i underkant av to prosent.

I Danmark, Norge og Sverige har FoU-utgiftene utenom foretakssektoren hatt en relativt jevn utvikling gjennom perioden. Fra 2006 til 2010 var den relative veksten omtrent helt lik i de nordiske landene. Fra 2010 til 2016 har utviklingen vært forskjellig, og den høyeste prosentvise veksten var i Norge. Det er særlig i de to årene etter 2014 at FoU-utgiftene i disse sektorene økte kraftig i Norge, med en gjennomsnittlig realvekst på i underkant av syv prosent. I Danmark var det realnedgang i nivået i 2016, mens Sverige hadde en flatere utvikling i siste delen av perioden og en moderat realvekst i 2016.

 

3cFiguren viser utviklingen i FoU-bevilgningene over statsbudsjettet mellom 2006 og 2016, i prosent av nivået i 2006 i faste priser.

For perioden sett under ett har Norge, Østerrike og Danmark en lignende utvikling, og den største realveksten i FoU-bevilgningene blant sammenligningslandene, tilsvarende en gjennomsnittlig årlig realvekst mellom tre og fire prosent gjennom perioden. Sverige har hatt lavere realvekst i FoU-bevilgningene på halvannen prosent i gjennomsnitt mellom 2006 og 2016, mens i Nederland var den tilsvarende veksten bare på en halv prosent i gjennomsnitt. Finland er det eneste landet blant disse med en realnedgang fra nivået i 2006, hvor FoU-bevilgningene i 2016 var under 90 prosent av nivået ti år tidligere, målt i faste priser.

Mens det var Danmark og Østerrike av landene i figuren som hadde den sterkeste veksten i FoU-bevilgningene frem til 2012, har veksten i den siste delen av perioden vært størst i Norge. I Danmark var FoU-bevilgningene i 2016 rundt to prosent lavere enn i 2012, mens i Norge var økningen på over 20 prosent i samme periode.

Kilde: OECD Main Science and Technology Indicators 2017:2

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen