Hvordan er kjønnsfordelingen blant forskere?


Figuren viser andelen kvinner blant forskere i foretakssektoren og UH-sektoren og blant dem som avlegger doktorgrad. Tallene er fra 2013 eller siste tilgjengelige år før det (2011–2013).

I alle landene i utvalget er det en større andel kvinner blant forskere i UH-sektoren enn i foretakssektoren. Forskjellen er størst i Finland, som har den høyeste andelen kvinnelige UH-forskere av disse landene (50 prosent), men relativt få kvinnelige forskere i foretakssektoren (16 prosent). Danmark og Sverige har over 25 prosent kvinnelige forskere i foretakssektoren, mens andelen var 22 prosent i Norge i 2012. Sammenlignet med de nordiske landene har Østerrike og Nederland noe mindre andeler kvinnelige forskere og doktorer, og de ligger også under eller rundt gjennomsnittet for EU.

I alle landene er det større andeler kvinner blant de nylig kreerte doktorene enn i forskerpopulasjonen som helhet (omtrent 3 prosentenheter høyere andel enn i UH-sektoren). I Norge økte kvinneandelen ytterligere i 2014, som var første året hvor flere doktorgrader ble avlagt av kvinner enn av menn (henholdsvis 730 og 718).

Kilde: OECD Main Science and Technology Indicators 2014:2, NIFU (Norbal) og Eurostat

Last ned figuren i PDF-format