Verdensledende miljøer

Ett av de viktigste satsingsområdene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er å dyrke frem flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge. Dersom Norge skal hevde seg, må de aller beste forskerne få ekstra gode muligheter .

May-Britt Moser og Torbjørn Røe Isaksen
Nobelprisvinner May-Britt Moser og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: KD

Skal Norge hevde seg på linje med land vi er nødt til å sammenlikne oss med, må vi ha virkemidler som gir de aller beste forskerne ekstra gode muligheter til å skape ny kunnskap, forståelse og teknologi.

I langtidsplanen slår regjeringen fast at det skal videreutvikles kvalitetsvirkemidler som vi allerede har. Vi skal også utvikle nye virkemidler som tydeligere dyrker fram høye ambisjoner. En større andel av den offentlige finansieringen av institusjoner som utfører forskning og høyere utdanning, skal dreies mot toppkvalitet.

Regjeringen vil trappe opp innsatsen til forskning og høyere utdanning som bidrar til at vi får flere verdensledende fagmiljøer i Norge.

Målet er at:

  • Norge har verdensledende fagmiljøer som bidrar til ny forståelse, bedre konkurransekraft og evne til å møte samfunnsutfordringer
  • Norske fagmiljøer tiltrekker seg og utvikler de beste talentene
  • De beste forskerne og studentene har bygg og infrastruktur i verdensklasse

For å nå disse målene vil regjeringen ha 500 nye rekrutteringsstillinger de neste fire årene. Regjeringen vil også øke bevilgningene til den nasjonale ordningen for forskningsinfrastruktur med 400 millioner kroner, nesten en dobling av dagens nivå. I tillegg trappes bevilgningene til stimuleringsvirkemidler for god norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning, Horisont 2020, opp med 400 millioner kroner.

Moderne bygg og det fremste av forskningsinfrastruktur er viktig for å utvikle verdensledende fagmiljøer. Det er også viktig for å være attraktive samarbeidspartnere for næringslivet. Utstyret i seg selv gir mulighet for gjennombruddsforskning.

Regjeringen prioriter to byggeprosjekter som særlig bidrar til målet om utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. Det ene prosjektet er bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo. Det andre prosjektet er oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim (Ocean Space Centre).

Disse prosjektene vil også gi gode vilkår for utviklingen av verdensledende fagmiljøer innenfor prioriteringene muliggjørende teknologier og hav, de to langsiktige prioriteringene i langtidsplanen.