Vurdering av korrupsjonsrisiko i Sørøst-Europa

På oppdrag for Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) vurdert risikoen for korrupsjon på forsvarssektoren i 9 land i Sørøst-Europa; 8 land innenfor NATO-rammen (Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Makedonia, Montenegro, Romania, Serbia) og ett land på norsk bilateral basis (Kosovo). Risikoen bedømmes på grunnlag av et sett med internasjonale standarder som landene selv har godkjent. Et sentralt spørsmål har vært i hvilken grad standardene er institusjonalisert i landenes styringssystemer. Hovedinntrykket er at anti-korrupsjonsnormene bare i begrenset grad er institusjonalisert.

Skreddersydde oppfølgende prosjekter som tar sikte på å utbedre svakheter/sårbarheter gjennomføres nå av Senter for integritet i forsvarssektoren (SIFS). Oppfølgingsprosjektene i Bosnia-Hercegovina, Kosovo og Montenegro ble påbegynt i januar 2015 og har en tidsramme på 3 år. Utarbeidelse av tilsvarende prosjekter for de andre landene i studien er avhengig av at de berørte land selv ønsker det og at finansiering er tilgjengelig.

I tillegg til de 9 landrapportene er undersøkelsens hovedfunn presentert i en sammenfattende rapport som blant annet vurderer risikofaktorer som synes å være felles for hele regionen, samt hvilke konklusjoner som kan trekkes i den sammenheng.

Du kan lese ovennevnte rapporten her: http://sifs.no/wp-content/uploads/pdf/difi-notat_2015_1_forsvar_mot_korrupsjon._korrupsjonsrisiko_pa_forsvarssektoren_i_sorost-europa.pdf