Beskrivelse av prosessen ved søknad om støtte til samarbeidsprosjekter

Dette dokumentet beskriver prosedyren for hvordan bedrifter, eller sammenslutninger av bedrifter, går frem for å søke Forsvarsdepartementet om midler til utvikling av produkter eller tjenester samt midler til studier av nye teknologier i fremtidige anskaffelser. Det vises også til mal for søknad om utviklingsstøtte.

Bakgrunn
Dette dokumentet beskriver prosedyren for hvordan bedrifter, eller sammenslutninger av bedrifter, går frem for å søke Forsvarsdepartementet om midler til utvikling av produkter eller tjenester samt midler til studier av nye teknologier i fremtidige anskaffelser. Det vises også til mal for søknad om utviklingsstøtte.

Definisjoner og forkortelser:

EBA: Eiendom, bygg og anlegg
FAF: Fremtidige anskaffelser til Forsvaret
FB: Forsvarsbygg
FFI: Forsvarets forskningsinstitutt
FST: Forsvarsstaben
FL: Fremskaffelsesløsning
FLO: Forsvarets logistikkorganisasjon
FMF: Forum for materielle fremskaffelser: Rådgivende organ i materiellinvesteringsprosessen med deltakelse fra FD, ledelsen i Forsvarsstaben, forsvarsgrenene, Forsvarsbygg, FLO og Forsvarets forskningsinstitutt. Ledes av Materielldirektøren (MD)
FMF/U: FMF utvidet med deltakelse fra industrien og Nærings- og handelsdepartementet.
IPR: Intellectual Property Rights
KL: Konseptuell løsning
PPM: Perspektivplan materiell
LCC: Life cycle cost
Programledelsesmøte: Representanter fra FD, Forsvaret, FLO, Forsvarsbygg og FFI innen det aktuelle programområdet. Rådgivende forum.
PRINSIX: Prosjektsstyringsverktøy for Forsvaret. Se http://prinsix.forsvaret.no

Beskrivelse av prosess for søknad om støtte til utvikling.

Bakgrunn
Dette dokumentet beskriver kort saksgangen når bedrifter, eller sammenslutninger av bedrifter, søker Forsvarsdepartementet om midler til utvikling av teknologi, produkter eller tjenester.

Prosessen er slik:

 1. Søknad basert på mal sendes til FD.
 2. Søknaden behandles i FD, blant annet basert på et sett av vurderingskriterier og etter innhentet uttalelse fra fagmiljøer i forsvarssektoren.
 3. FD beslutter om prosjektet skal gis støtte.
 4. Resultatet av behandlingen meddeles søker og kontrakt inngås. Resultatet orienteres om i Programledelsesmøte og i FMF/U.

1 Mottaker av søknad
Søknaden stiles til Forsvarsdepartementet.

Søknad om støtte med eventuelle vedlegg settes opp etter gjeldende mal.

2 Behandling av søknaden
Ved behov kan ytterligere informasjon bli etterspurt eller søkeren kan bli bedt om å møte for å presentere sitt forslag. Søknaden vurderes blant annet opp mot et sett av forhåndsdefinerte vurderingskriterier. Disse kriteriene er i uprioritert rekkefølge:

 • Forsvarssektorens eksisterende eller fremtidige behov (Forankring i PPM)
 • Forsvarssektorens behov for nasjonal kompetanse, kapasitet og tilgjengelighet
 • Prosjektrisiko og finansieringsgrad
 • Økonomi inkludert LCC
 • Relasjon til de teknologiske kompetanseområdene
 • Norsk industri har spesielle forutsetninger og kompetanse

De teknologiske kompetanseområdene er, jf, Prop. 1 S (2011-2012):

 1. Kommando-, kontroll-, informasjons-, beslutningsstøtte- og kampsystemer.
 2. Systemintegrasjon
 3. Missilteknologi (med særlig vekt på bruk av topografisk krevende og kystnære områder) og tilhørende sensorer og ildledningssystemer.
 4. Undervannssensorer og autonome undervannssystemer.
 5. Ammunisjon, siktemidler, fjernstyrte våpenstasjoner, rakettmotorteknologi og militære sprengstoff.
 6. Materialteknologi (herunder kompositt) spesielt utviklet og/eller bearbeidet for militære formål.
 7. Levetidsstøtte for militære luft- og sjøfartøy

3 Beslutning
FD beslutter om søknaden skal innvilges. I de tilfeller hvor prosjektet godkjennes vil det bli videre fulgt opp av det aktuelle investeringsprogram.

4 Orientering og kontraktsinngåelse
FDs beslutning blir meddelt søker. Det blir gitt orientering om en eventuell tildeling av støtte på programledelsesmøte og til FMF/U. FD gir fullmakt til FFI/FLO/andre etater til å inngå kontrakt og følge opp kontrakten. Programmene følger opp det aktuelle prosjektet innenfor sin portefølje.

Prosjektgjennomføring
Godkjente prosjekter vil bli gjennomført i tråd med tildelt finansiering og følges normalt opp av FLO, FFI eller FB som også vil inngå kontrakt med søker. I tillegg vil faglig oppfølging i kontraktsperioden også gjøres av programmene med utgangspunkt i milepælsplan. Prosjektets faglige innhold vil være bestemmende for hvilken etat som skal følge opp prosjektet fra Forsvarets side.

Kontrakten vil regulere selve utviklingsprosjektets gjennomføring samt materielle og immaterielle rettigheter knyttet til resultatene av prosjektet (IPR).

Til toppen