Industrielt samarbeid

Industrielt samarbeid og gjenkjøp Industrisamarbeid (også kalt gjenkjøp) er et næringspolitisk virkemiddel norske myndigheter benytter for å sikre og øke norsk industris tilgang til utenlandske forsvarsrelaterte markeder. Ordningen bidrar til å styrke industriens kompetanse, kapasitet og markedsmuligheter til det beste for Forsvaret og industrien.

Industrielt samarbeid og gjenkjøp

Industrisamarbeid (også kalt gjenkjøp) er et næringspolitisk virkemiddel norske myndigheter benytter for å sikre og øke norsk industris tilgang til utenlandske forsvarsrelaterte markeder. Ordningen bidrar til å styrke industriens kompetanse, kapasitet og markedsmuligheter til det beste for Forsvaret og industrien.

Forsvarsdepartementet har ansvaret for å utvikle og implementere strategien for de næringspolitiske aspektene ved Forsvarets anskaffelser. Departementet vil integrere strategien i planprosessen for materiellanskaffelser, og derved søke å oppnå en effektiv utnyttelse av eksisterende organisasjon og ressurser på området.

Forsvarsdepartementet legger opp til en kvalitativ styrking av gjenkjøpsordningen. For å effektivisere gjenkjøpsarbeidet vil departementet iverksette tiltak for å kunne øke omfanget og kvaliteten på gjenkjøpspakkene.

Forsvarsdepartementet er ansvarlig for gjenkjøp og etablering av gjenkjøpsavtaler. Forsvarets logistikkorganisasjon er ansvarlig for oppfølging av inngåtte avtaler. Forsvarets forskningsinstitutt er rådgiver i teknologiske spørsmål.

Ved anskaffelser av materiell fra utlandet for mer enn 50 millioner norske kroner, stiller norske myndigheter krav til den utenlandske leverandøren om å sikre aktivitet for norsk industri gjennom direkte eller indirekte oppdrag.

Fakta
Årlig gjennomføres det industrisamarbeid med en beregnet verdi på 3 milliarder kroner som følge av avtaler norske myndigheter har gjort med utenlandske leverandører. Rundt 140 norske selskap er årlig involvert i denne type samarbeid. Samlet gjenstående forpliktelse som utenlandske leverandører har til Norge er pr. april 2008 på 9,5 milliarder kroner. Disse forpliktelsene varer frem til 2018.

Hvorfor industrisamarbeid?
Det internasjonale forsvarsmarkedet er i utgangspunktet et lukket marked preget av nasjonal kontroll og favorisering av egen industri. Eksempelvis gir Artikkel 296 i Amsterdamtraktaten adgang for EU-land, ut fra vesentlige sikkerhetsinteresser, å unnta forsvarsmateriell fra EUs regler for det indre marked. Gjenkjøp er derfor et nødvendig virkemiddel for å sikre konkurransedyktig norsk industri adgang til utenlandske markeder.

Målsettinger for gjenkjøp
• Bidra til kvalitetsmessige og prisriktige løsninger for Forsvaret på lang sikt.
• Sikre videreutvikling av en konkurransedyktig norsk industri innenfor spesielle teknologiske kompetanseområder.
• Skape langsiktige relasjoner mellom norsk og utenlandsk industri.
• Etablere langsiktige myndighetssamarbeid.
• Fremme teknologisamarbeid framfor teknologioverføring.
• Oppnå samarbeidsprosjekter som er fordelaktige for alle parter.

Muligheter for norsk industri
• Markedsadgang til ellers lukkede markeder.
• Teknologisamarbeid med store internasjonale aktører.
• Markedsassistanse på internasjonale markeder.
• Kapitalinnsprøyting for lovende forsvarsprodukter.
• Alliansedannelse med strategiske samarbeidspartnere.
• Tilgang til utenlandsk teknologi for videreutvikling og/eller produksjon i Norge.
• Utnytte Forsvarets kompetanse som bruker av materiell i den videre utviklingen av konkurransedyktige og kosteffektive forsvarsprodukter og tjenester til Forsvaret.

Muligheter for Forsvaret
• Sikre nasjonal nøkkelkompetanse innenfor prioriterte områder.
• Sikre nasjonal tilgang til kritiske tjenester i en beredskapssituasjon.
• Unngå fordyrende løsninger i et levetidsperspektiv.
• Være en kompetent kjøper i samarbeid med norsk industri.
• Utnytte norsk industris kompetanse ved utvikling og valg av fremtidige teknologiske og konseptuelle løsninger fra tidlig konseptfase til avhending.

Beskrivelse av prosessen ved avtale om industrielt samarbeid:

Kontaktpersoner

Forsvarsdepartementet
Fagdirektør Roar Smedsrød
Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Oslo
0032 Oslo
Tlf: 23 09 65 77
Mobil: 906 22 567

Forsvarets logistikkorganisasjon
Knuth Herrefoss
Forsvarets logistikkorganisasjon/
Investeringsstaben
Grev Wedels Plass 9
0015 Oslo
Tlf.: 23 09 53 23

Britt L Steinkjer
Forsvarets logistikkorganisasjon/
Investeringsstaben
Grev Wedels Plass 9
0015 Oslo
Tlf.: 23 09 53 22

Forsvarets forskningsinstitutt
Åge Skøelv
Forsvarets forskningsinstitutt
Postboks 25
2027 Kjeller
Tlf: 63 80 74 72
Mobil: 909 28 305

Lenker

Bestemmelser for industrielt samarbeid ved forsvarsanskaffelser fra utlandet

Regulations on Industrial Co-operation Related to Defence Acquisition from Abroad

Forsvarets logistikkorganisasjon

Forsvarets logistikkorganisasjon - Samarbeidsavtaler

Til toppen