Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Her kan du som frivillig organisasjon søke tilskudd fra Forsvarsdepartementet

Informasjon om Forsvarsdepartementets tilskuddsordning til frivillige organisasjoner og virksomhet (kapittel 1719, post 71).

Målet med tilskuddsordningen
Forsvarsdepartementet ønsker å stimulere til økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og at samfunnet bidrar til, og støtter opp under Forsvarets mål og prioriteringer. Organisasjoner og virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver eller bidrar til å styrke befolkningens kunnskap og forståelse av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, kan søke midler over Forsvarsdepartementets budsjett, kapittel 1719, post 71. Tildelingen skjer etter gitte kriterier.

Målgrupper
Tilskuddsordningen er i hovedsak ment for medlems-, interesse- og frivillige organisasjoner, og andre ikke- offentlige aktører.

Søknadsfrister
Organisasjoner i gruppe 1 kan søke «drifts- og prosjektstøtte» og «annen prosjektstøtte».

Driftsstøtte og prosjektstøtte
Driftsstøtte kan gis til faste administrative utgifter, som for eksempel kontor og lønn. Prosjektstøtten knyttes til organisasjonens aktiviteter som gjennomføres for å nå organisasjonens mål. I vurderingen av søknadene, legger Forsvarsdepartementet stor vekt på at organisasjonene har gode prosjektbeskrivelser og klare mål for sin virksomhet og sine prosjekter, og at prosjektene og aktivitetene for øvrig faller inn under de gitte kriteriene for tildeling av tilskudd.

Kriterier
Følgende kriterier for tildeling av støtte vektlegges:

 • Prosjekter som støtter opp under Forsvarets virksomhet
 • Prosjekter som fremmer rekruttering til Forsvaret
 • Prosjekter som omfatter tverrsektorielt samarbeid
 • Aktivitet og prosjekter med betydelig informasjonseffekt
 • Dagsaktuelle og prioriterte saker
 • Prosjekter som fremmer Forsvarets forankring
 • Prosjekter som bidrar til ivaretakelse av veteraner
 • Prosjekter som ikke dupliserer eller konkurrerer med Forsvarets egen virksomhet
 • Prosjekter som fremmer samarbeid mellom organisasjoner og dermed medfører synergieffekter
 • Prosjekter som fremmer rekruttering av kvinner

Generelt om vurdering av prosjektstøtte
Prosjektstøtte vil normalt betinge en egeninnsats, med mindre en vurdering av prosjektet/organisasjonen tilsier noe annet.

Prosjektstøtten skal i hovedsak benyttes til selve aktiviteten. Det vil vurderes individuelt hvorvidt prosjektstøtten også skal omfatte prosjektbaserte lønns- og driftsutgifter. Dette skal begrenses til det strengt nødvendige og behovene må være godt dokumentert i søknaden.

Krav til søker
Organisasjonene som søker støtte må være registrert i Brønnøysundregisteret.

Søker må utarbeide målsettinger og indikatorer for måloppnåelse for aktiviteter og prosjekter det søkes støtte til. Det settes høye krav til realistisk ambisjonsnivå og forsvarlig forvaltning av tildelte midler. Videre vektlegges det god planlegging av virksomheten og at kostnadene står i forhold til driften/tiltakets mål og antatte effekt. Budsjett må legges frem.

Oppfølging og kontroll
Tilskuddsmottakere må rapportere til Forsvarsdepartementet om gjennomføring og resultater. Regnskap attestert av statsautorisert revisor må legges frem.

Vi gjør oppmerksom på at Forsvarsdepartementet kan kreve innsyn i regnskapet for tildelte midler for å kontrollere at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Reglement for økonomistyring i staten, § 15. Riksrevisjonen kan kontrollere bruken av midlene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 og Lov om Riksrevisjonen § 12, tredje ledd. Dersom midlene ikke er brukt i samsvar med retningslinjer, kriterier og tildeling, eller måloppnåelsen ikke ansees som tilfredsstillende, vil dette kunne få konsekvenser for eventuell fremtidig tildeling.

Skjema for rapportering på prosjekt som har fått økonomisk tilskudd (odt)

Evaluering
Evaluering og utvikling av ordningen er en kontinuerlig prosess. Som en følge av dette må det påregnes at det kan gjøres endringer i regelverk og retningslinjer fra et budsjettår til det neste som kan endre prioriteringer og utfall av søknadene.

Søknad om driftsstøtte og prosjektstøtte
Ved søknad skal søknadsskjema som lastes ned her benyttes: Driftsstøtte (odt) Prosjektstøtte (odt). Der vises for øvrig til veiledningen for utfylling av søknadsskjema. For spørsmål om ordningen, kontakt Avdeling for personell og fellestjenester. Retningslinjene for for tilskudd over kapittel 1719, post 71 finnes her.

Støtte til krigsveteranforeninger og andre
Det kan gis begrenset støtte til andre mindre formål på bakgrunn av søknader som fortløpende behandles i budsjettåret. Herunder;

 • Støtte til konkrete tiltak rettet mot krigsveteraner
 • Ulike aktiviteter for veteraner generelt
 • Tiltak i forbindelse med kameratstøtte
 • Tiltak som bidrar til anerkjennelse
 • Konferanser/kurs innenfor organisasjonens vedtekter
 • Ekstraordinære utgifter (slik som informasjonsvirksomhet, bussturer, jubileum og trykking eller distribusjon av for eksempel bøker og brosjyrer)
 • Andre aktiviteter som Forsvaret ønsker å støtte

Det skal ikke legges like strenge krav til grunn for støtte av formål som faller inn under disse kriteriene som for andre prosjekter som støttes over samme post. Hensikten med dette er at organisasjoner og foreninger, sammenslutninger og initiativtakere med svak økonomi og/eller lav ressurstilgang skal kunne gjennomføre aktivitet som Forsvarsdepartementet finner formålstjenlig å støtte.

Administrativt
Søknad sendes per post til:
Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Eller e-post:
[email protected]

 

NB! Forsvaret har i tillegg en egen støtteordning for frivillige organisasjoner som jobber opp mot veteraner. Les mer om dette her (kriterier for tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner, pdf-dokument fra Forsvarsstaben,  Veteranavdelingen, datert 02.12.2014).

Til toppen