F-35 industrisamarbeid

Status
Det er inngått kontrakter til en verdi av om lag 350 mill. USD mellom norske bedrifter og Lockheed Martin (LM)/aktuelle motorleverandører. Dette er oppnådd i god tid før kontrakt om kjøp av fly er signert og overstiger i betydelig grad beløpet på 125 mill. USD som Norge har betalt inn for deltakelse i utviklingen av F-35. Lockheed Martin og de to motorleverandørene har presentert planer for et samlet potensial for norsk industriproduksjon til selve flyet og motorene på om lag 6 mrd. USD over produksjonstiden.Følgende norske selskaper har inngått avtaler og kontrakter: Kongsberg Gruppen, Kitron, Natech, Techni og Volvo Aero. Det forventes at kontraktsverdien vil øke når flyproduksjonen trappes opp. Det arbeides også med å få posisjonert andre identifiserte bedrifter inn mot flyproduksjonen.

Strategi
Regjeringen har gjennom St. meld. nr. 38 (2006-2007) etablert en helhetlig strategi for å ivareta næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser. Denne strategien ligger også til grunn for den industrielle oppfølgingen knyttet til et kjøp av F-35 kampfly. Ettersom Norge har foretatt et tidlig valg av F-35 har dette bidratt til å utvikle et grunnlag for gode og langsiktige industrielle relasjoner.

Regjeringens målsetting er at verdiskapingen i norsk industri knyttet til levering av ny kampflykapasitet og tilhørende systemer skal være av samme størrelsesorden som anskaffelseskostnadene.

Industrideltakelsen i F-35 programmet bygger på prinsippet om at industri og forsknings- og utviklingsmiljøer i de respektive deltakernasjonene skal få anledning til å konkurrere seg til oppdrag knyttet til utvikling og produksjon av flyene. Prinsippet kalles ”best value”, og innebærer at det ikke kan kreves gjenkjøp, slik Norge normalt gjør i forbindelse med store materiellanskaffelser. Denne markedsorienterte tilnærmingen til industrideltakelsen er gjort ut fra en vurdering om at ”best value” totalt sett vil bidra til å holde kostnadene for kampflyene nede og således komme partner-nasjonene til gode.

Den overordnede politiske målsetting er at kampflyprosjektet skal ivareta
Forsvarets behov. Samtidig forventes det at industrideltakelsen skal bidra til å styrke industriens konkurranseevne og næringslivets kunnskaps- og teknologibase og derigjennom skape betydelige ringvirkninger til andre sektorer.

Selv om Norge har sluttet seg til denne formen for industrisamarbeid, er det uttrykt klare politiske forventninger om at målsettingen for industriell retur må realiseres før en kontrakt om kjøp av fly kan inngås. I det minste må det være godtgjort at regjeringens ambisjoner for norsk industrideltakelse vil bli realisert i løpet av det planlagte produksjonsløpet.

Overordnet arbeides det med å skape oppdrag innenfor fire ulike spor som må ses i sammenheng:
- Industriplanen til Lockheed Martin.
- Industriplanen til fremtidig motorleverandør.
- Norske nasjonale satsingsområder innenfor F-35.
- Leveranser utenfor F-35 programmet.

LMs industriplan
LM sin industriplan overfor Norge er basert på produksjon og salg av ca. 3200 fly til de ni partnerlandene, men dette volumet kan øke ved eventuelt flysalg til tredjeland. Industriplanen dekker både oppdrag som norske bedrifter vil være alene å konkurrere om, og oppdrag som industrien i partnerland kan konkurrere om. Selskapene Kongsberg Gruppen, Kitron, Natech og Techni har inngått kontrakter for produksjon til flyet. Det er forventet at når bedriftene først har fått ”en fot innenfor”, så er muligheten for fornyet kontrakt stor gitt at man fortsatt er konkurransedyktig (representerer ”best value”). Dersom industrien lykkes med å fornye disse kontraktene, vil verdiskapningen kunne øke betydelig etter hvert som produksjonsvolumet øker. Det arbeidet med å få engasjert flere identifiserte bedrifter.

Motor
Forsvarsdepartementet arbeider med å konkretisere industrielle muligheter overfor de to motorleverandørene Pratt & Whitney (F135-motoren) og Fighter Engine Team (F136-motoren) bestående av Rolls Royce og General Electric. Hittil er det kun Volvo Aero Norge som har inngått noen form for kontrakt.

Nasjonale satsingsområder
Det er utpekt følgende nasjonale satsingsområder knyttet til anskaffelse av nye kampfly:
• Joint Strike Missile (JSM)
• Ny 25 mm ammunisjon
• Avanserte komposittmaterialer
• Produkter for levetidsunderstøttelse

Dette er områder som har stor betydning for Forsvaret de kommende år og som også vil representere en ytterligere økt bredde i industrisamarbeidet.

Leveranser utenfor F-35 programmet
LM har, etter ønske fra norske myndigheter, også åpnet for å involvere norske bedrifter utenfor F-35 programmet. Fokus er samarbeid og oppdrag innenfor Forsvarets prioriterte teknologiske kompetanseområder. I tillegg har LM vist interesse for å inngå samarbeid innen romvirksomhet, maritim sektor og fornybar energi.

Til toppen