Nye kampfly — Prosessen videre

Arbeidet med å ta stilling til hvordan Norges kampflyflåte skal erstattes etter 2010 er nå i full gang. Ansvaret for prosjektet ligger i Forsvarsdepartementet (FD). Vi jobber imidlertid svært tett med de operative delene av Forsvaret.

Nye kampfly – Prosessen videre

Innledning
Ved behandlingen av Innst. S. Nr. 342 (2000-2001), jf St. prp. Nr. 45 (2000-2001), fattet Stortinget vedtak om at en fremskaffelse av nye kampfly skulle forberedes. Forsvarskomiteen understreket i innstillingen behovet for at Forsvaret i nær fremtid tok stilling til hvordan Norges kampflyflåte skulle erstattes etter 2010. Vårt nåværende kampfly, F-16, har en estimert levetid til 2015-20.

Dette arbeidet er regjeringen nå i full gang med. Grunnet den forventede størrelsen på investeringen fortjener den mye oppmerksomhet. Ansvaret for prosjektet ligger i Forsvarsdepartementet (FD). Vi jobber imidlertid svært tett med de operative delene av Forsvaret, og de som er forventet å vedlikeholde flyene i fremtiden ved Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Ser vi utenfor Forsvaret, har vi tett dialog med andre departementer, spesielt Utenriksdepartementet, Finansdepartementet og ikke minst, Nærings- og handelsdepartementet. Vi har også opprettet et ”Team New Combat Aircraft Norway”, som meget tett involverer norsk industri. Og vi må ikke glemme kontakten som er med de tre aktuelle leverandørene, EADS, Lockheed Martin og SAAB, og selvsagt representanter for myndighetene i de aktuelle leverandørlandene.

Fremtidig behov
For å dekke vår fremtidige behov for et kampflyvåpen som tilfredsstiller våre krav til samfunnstrygghet, har FD fått utredet forskjellige måter for hvordan vi kan tilføre Forsvaret en fremtidig kampflykapasitet . Vi har sett på mange løsninger, men har igjennom arbeidets gang kommet frem til følgende alternativer:

  • En videreføring av de F-16 vi har i dag.
  • Nye kampfly, enten JAS Gripen, Eurofighter eller JSF.
  • En blanding av gammelt og nytt, det vil si vi viderefører noen av dagens F-16 og anskaffer noen nye kampfly, enten parallelt eller serielt.

FD har også vurdert et alternativ som innebærer at det kun gjøres rutinemessige vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger av dagens F-16. Hensikten er å identifisere det siste tidspunktet for når man må fatte en beslutning for videreføring av kampflykapasiteten. Dette alternativet har vi kalt en utsettelse av beslutning (som de facto er med oss frem til en beslutning fattes).

De ulike alternativene
For at Forsvaret skal kunne løse summen av sine dimensjonerende oppgaver – både nasjonalt og internasjonalt – på en effektiv og troverdig måte, og derigjennom kunne være et moderne, anvendbart, og fleksibelt virkemiddel for norske myndigheter, er det nødvendig å videreføre kampflyvåpenet i forsvarsstrukturen etter 2015-2020.

Kjøp av nye kampfly er en betydelig investering. FD har beregnet at den samlede kostnaden til investering og drift av 30-50 nye kampfly i 30 år er i størrelsesorden 70- 140 milliarder kroner. Beløpet avhenger imidlertid av det antall fly som kjøpes, hvilken kandidat som velges, utviklingen i flyenes pris fram til leveringstidspunktet, og mange andre forhold.

De analysene som er gjennomført så langt, konkluderer med at valget står mellom to alternativer. Man kan enten fremskaffe nye kampfly for levering i perioden 2015-2020, eller levetidsforlenge dagens F-16 og utsette anskaffelsen i anslagsvis ti år.

Alternativet der vi levetidsforlenger dagens F-16, har den ulempen at Luftforsvaret vil være svekket inntil man har anskaffet nye fly. Så langt vi vet i dag, vil Norge i tilfellet være eneste nasjon som levetidsforlenger sine F-16 fly, og uansett vil for eksempel NATO domineres av nyere fly. Det vil gjøre det vanskeligere for Norge å delta med fly i NATOs operasjoner. Allment svekkes Luftforsvaret og forsvaret av Norge av at norsk kampflykapasitet henger igjen i en situasjon der andre land har oppgradert sin kapasitet.

Flere andre land i Europa er interessert i å anskaffe nye kampfly. Ved å vente med beslutningen, og dersom ingen andre land venter, vil Norge ikke kunne videreføre det samarbeidet med andre land som vi har dratt nytte av med F-16, inkludert vedlikehold. Industrikontrakter, forskning og utvikling (FoU) kan også bli skadelidende dersom beslutningen om kjøp utsettes. Venter man for lenge, vil de negative konsekvensene for kampflyvåpenet bli store.

Basert på de analysene som vi har gjennomført, ser vi for oss følgende fremdrift:

  • Nye kampfly, fremstår som den beste løsningen. Det er dog en del avveininger ved å levetidsforlenge dagens F-16 flåte for deretter å gå til anskaffelse av nye kampfly. Begge alternativene vil vi ta med videre inn i det forprosjektet som nå etableres i FD. Dette for å få kunnskap om det å levetidsforlenge flyene medfører lavere utgifter, om andre land velger en lignende løsning, og de øvrige fordeler og ulemper ved alternativene.

Videre arbeid med anskaffelsen
Regjeringen vil nå forsterke arbeidet med en fremtidig mulig anskaffelse av kampfly og opprette en egen prosjektorganisasjon, ledet av FD, til å lede arbeidet i den neste fasen av prosjektet. Vi har anbefalt å opprettholde dialogen med alle de tre aktuelle kandidatene, både JAS Gripen, Eurofighter og JSF. Dersom vi velger å gå videre i produksjonsfasen for JSF, anbefales det å inngå avtaler også med de to andre kandidatene. Vi skal også forfølge alternativet der vi ser på en mulig levetidsforlengelse av våre kampfly.

Ambisjonsnivået for vårt kampflyvåpen vil bli drøftet og besluttet av Stortinget i forbindelse med behandlingen av neste langtidsproposisjon (2009-2012), det vil si i juni 2008. Her vil regjeringen invitere Stortinget til å bestemme hvordan vi skal bruke våre kampfly i fremtiden, og hvilke oppdrag de skal benyttes til å løse. Dette vil gi føringer for det antall fly som bør fremskaffes.

På samme måte som for det arbeidet vi til nå har utført, vil FD også i neste fase av prosjektet gjennomføre en ekstern kvalitetssikring av prosjektdokumentasjonen. Dette arbeidet er forventet ferdigstilt i løpet av 2008. Her vil de aktuelle kandidatene for leveranse av fly bli rangert. Vi forventer stort spenn i usikkerheten knyttet til kostnader ved å ha flere kandidater. Det jobbes derfor med en strategi for et mulig nedvalg i løpet av de to årene dette arbeidet skal ta. Etter at dette arbeidet er ferdigstilt og kvalitetssikret, vil det bli utarbeidet en proposisjon for fremleggelse for Stortinget om en mulig anskaffelse av fly. Her vil prosjektet bli presentert, inkludert de industrielle fordelene ved å delta i prosjektet, inkludert de ulike mulighetene for industriell deltagelse/gjenkjøp.

Gjennomføringsoppdrag
Etter godkjenningen av prosjektet i Stortinget, starter anskaffelsesfasen med utarbeidelse av et gjennomføringsoppdrag fra FD. Dette dokumentet vil blant annet inneholde en stadfesting av kravene til systemet som skal anskaffes, maksimal kostnadsramme, krav til gjennomføringstid, føringer for når FD skal få seg forelagt saken på nytt (for eksempel i forbindelse med godkjenning av den forhandlede kontrakten), krav til samarbeid med øvrige etater, mv. Etter at kontrakt er signert, starter leverandøren produksjon og leveranse. Etter at siste levering er fullført og godkjent vil prosjektet bli terminert, og materiellet blir overført til linjen - det vil si at man går over til å benytte flyene.

Til toppen