Status omstillingen i Forsvaret

Her er en oppdatert status av omstillingen i Forsvaret per januar 2015.

Gjennomføringen av forsvarsomstillingen, vedtatt av Stortinget gjennom behandlingen av Prop. 73 S (2011–2012), er stort sett i rute.

Det må være en langsiktig balanse mellom Forsvarets operative struktur, styrkeproduksjon, baser og støttevirksomhet.

Intern ressursfrigjøring gjennom effektivisering er en sentral forutsetning i inneværende langtidsplan.

Forsvarets base- og støttestruktur skal først og fremst bidra til å sikre at Forsvaret kan løse sine oppgaver, og må derfor ta utgangspunkt i behovene knyttet til den operative virksomheten - det vil si daglig styrkeproduksjon og operasjoner

Innføringen av nye kampfly gjør det nødvendig å se på helheten i Luftforsvarets struktur og gjennomføre tiltak for å effektivisere og modernisere denne.

Hensikten med omstillingen i Luftforsvaret er å kraftsamle og utvikle robuste kompetansemiljøer. Dette vil dessuten frigjøre økonomiske ressurser som kan benyttes til andre forsvarsformål.

Les også mer om arbeidet med en ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Status i Luftforsvaret

Gjennomføringen av anskaffelsen av F-35 og etablering av Ørland som kampflybase er i rute. De første flyene for treningsformål er allerede i produksjon og blir levert i 2015. De første flyene til Norge er planlagt å komme høsten 2017.

Rygge flystasjon ble lagt ned 1. august 2014 og resterende virksomhet ble organisatorisk underlagt Bardufoss flystasjon. 720 skvadron med Bell helikoptre ble lagt ned og helikopteraktiviteten på Rygge videreføres som et detasjement underlagt 339 skvadron på Bardufoss. Rygge sivile lufthavn overtok ansvaret for flyplassdriften fra 19. november 2014 da konsesjonen til Luftforsvaret gikk ut.

Bardufoss flystasjon er etablert som hovedbase for Forsvarets helikoptre, inkludert redningshelikoptre. Alle helikopterskvadronene ledes nå fra Bardufoss, men skvadronsledelsen til 330 skvadron er fortsatt lokalisert på Sola. Det er igangsatt bygging av nye hangarer og helikopteroppstillingsplasser på Bardufoss.

Det er besluttet å utsette flytting av Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) og Luftforsvarets ledelse fra Rygge til Reitan til 2020. Da skal hoveddelene av omstillingen være ferdig. Regjeringen har vært opptatt av å holde Luftforsvarets ledelse samlet i en krevende omstillingsfase for å sikre kontroll og styring.

Det er også besluttet å videreføre Bodø som operasjonsbase for F-16 Quick Reaction Alert (QRA), så lenge F-16 skal ha denne rollen. Planen om å etablere QRA med F-35 på Evenes ligger fast. Ut fra en samlet vurdering anses dette som en bedre løsning enn å flytte QRA med F-16 til Evenes for kun to til tre års drift før F-35 overtar denne funksjonen.

Begge disse tiltakene er i tråd med forsvarssjefens anbefalinger.

Bodø hovedflystasjon vil bli lagt ned i 2016 og resterende kampflyvirksomhet vil bli organisatorisk underlagt Ørland flystasjon. Det legges opp til ansvaret for flyplassdriften blir overført fra Luftforsvaret til Avinor i løpet av 2016.

Det skal legges opp til en fleksibel drift av F-16 i Bodø for å dekke behovet for styrkeproduksjon og QRA-kampflyberedskap så lenge F-16 skal ha denne rollen. Det er besluttet å videreføre noe vedlikeholdsvirksomhet for F-16 i Bodø ut levetiden for F-16.  Dette er ikke minst gjort for å øke forutsigbarheten for personellet.

Luftforsvarets luftverntaktiske skole og luftvernbataljon er flyttet fra Bodø til Ørland.

717 skvadron med DA-20 fly er flyttet fra Rygge til Gardermoen.

Luftforsvarets baseforsvarstaktiske skole med operativt basesett er flyttet fra Rygge til Ørland.

Luftforsvarets primære kapasiteter innenfor kontroll og varsling skal samles på ARS Sørreisa, som skal være dimensjonert for døgnkontinuerlig drift.

Det legges opp til at Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole vil bli flyttet fra Mågerø til nytt skolebygg på Sørreisa sommeren 2016.

I tråd med langtidsplanen skal det i tillegg etableres et luftoperasjonssenter (NAOC) i tilknytning til Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan.

NAOC ble formelt opprettet 1. august 2014 direkte underlagt GIL, men skal være samlokalisert med FOH. Det legges opp til at NAOC videreutvikles gjennom innføring av ACCS og F-35.

Det legges opp til at Luftforsvarets stasjon Mågerø blir lagt ned i løpet av 2016 og virksomheten blir videreført på Reitan og Sørreisa.

Status i øvrige omstillingstiltak

Forsvarets spesialstyrker er etablert som overbygning for Hærens jegerkommando/Forsvarets spesialstyrker og Marinejegerkommandoen.

I 2013 ble 2. bataljon ferdig videreutviklet som lett infanteribataljon. Brigade Nord har begynt omstillinga av Panserbataljonen til å bli en avdeling med kortere reaksjonsevne, og som kan reagere hurtig i nord. Hæren har startet en betydelig modernisering av materiellet og forbereder blant annet innføring av pansrede spesialkjøretøy og nye panservernvåpen, og på sikt også nytt feltartilleri og kampluftvern.

Sjøheimevernskommandoen er lagt ned og Sjøheimevernets utdannings- og kompetansesenter er etablert. I den sammenheng ble innsatsstyrkene og sjøheimevernsområdene ble overført til heimevernsdistriktene. De to fartøyene i Reine-klassen er overført til Kystvakta og Kysteskadren.

Sjøforsvaret har overført taktisk båtskvadron fra Haakonsvern til Harstad.

Forsvarets logistikkorganisasjon har etablert en nasjonal logistikkommando (NLK) for ledelse av operativ logistikk under sjef FOH.

Videre har Forsvarets logistikkorganisasjon startet et arbeid med å tilpasse og styrke sin evne til å støtte Heimevernets øvelser og operasjoner.

Troms militære sykehus er lagt ned og under avvikling.

Arbeidet med å effektivisere og modernisere støttevirksomheten gjennomføres kontinuerlig.