Ubåter

Undervannsbåtkapasitet etter 2020.

Norge har operert ubåter i over hundre år. Ubåten er en fleksibel kapasitet i hele spekteret av operasjoner til havs, og betraktes som en kapasitet som er av vesentlig betydning for opprettholdelsen av en krigsforebyggende terskel. Norge har omfattende ansvarsområder og interesser til havs. Ubåter skal i fredstid operere i norske interesseområder, samt kunne delta i hele NATOs operasjonsområde.

Illustration - German submarine.

Tyskland valgt som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter

En videreføring av ubåtkapasiteten anses helt sentral for at Forsvaret skal kunne opprettholde en avskrekkende effekt. Nå står Frankrike og Tyskland igjen som de potensielle leverandørnasjonene. Beslutningsdokumentasjonen for å fremme prosjektet for godkjenning (fremskaffelsesløsningen for nye ubåter) foreligger, og neste steg er nå politisk behandling. Regjeringen planlegger å legge frem prosjektet for nye ubåter for Stortinget i 2017.

Illustrasjonsbilde: Soldater fra innsatsstyrke Ida & Lyra (HV-17) sikrer området rundt ubåten ‹‹Utsira›› under øvelse Joint Viking 2015.

Hva står det om ubåter i denne?

Langtidsplanen for forsvarssektoren

Stortinget ble i Prop. 113 S (2014–2015) orientert om planer for anskaffelse av nye ubåter. Prosjekt 6346 Nye ubåter er i rute, men fremdeles på planleggingsstadiet. Regjeringen planlegger å legge frem sitt forslag for Stortinget i løpet av 2017.

Akershus Festning

Fremtidens ubåtkapasitet

Prosjektet som har utredet fremtidig ubåtkapasitet, har siden 2007 sett på ulike løsninger for ubåtvåpenet. Regjeringen har nå besluttet at prosjektet skal gå inn i en definisjonsfase og utrede en nyanskaffelse av ubåter til erstatning for Ula-klassen når den går ut på dato.

Aktuelt nå

Det videre arbeidet med nye ubåter

Det er Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging som holder i prosessen videre i regjeringen. Kontakt departementet om ytterligere spørsmål

Strategiske samarbeidspartnere for Norges neste ubåter

Etter økonomiske, industrielle og militærfaglige vurderinger har Forsvarsdepartementet konkludert med at det franske selskapet Direction des Constructions Navales Services (DCNS) og det tyske selskapet ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) er de sterkeste leverandørkandidatene dersom Norge bestemmer seg for å anskaffe nye ubåter. Forsvarsdepartementet har besluttet å fokusere det videre arbeidet opp mot disse to selskapene og deres nasjonale myndigheter.

Status prosjekt nye ubåter

Forsvarets seks Ula-klasse-ubåter når gradvis slutten av sin levetid utover på 2020-tallet. Forsvarsdepartementet utreder nå en nyanskaffelse av ubåter, og potensielle verft har allerede begynt å posisjonere seg.

Det er