Om ubåter i LTP

I Prop. 73 S (2011–2012) Et forsvar for vår tid står det følgende om ny undervannskapasitet:

Boks 7.2 Undervannsbåtkapasitet

Undervannsbåten er en fleksibel kapasitet i hele spekteret av operasjoner til havs. Evnen til å gjennomføre skjulte operasjoner gjør den unik. De oppgaver en undervannsbåt kan gjennomføre gjør den til en meget viktig kapasitet i et moderne forsvar. Undervannsbåten er ikke i samme grad som overflatefartøyer avhengig av etterforsyninger til havs. Den har dermed strategisk mobilitet og stor utholdenhet i operasjoner. En undervannsbåt er viktig for evnen til å opprette og holde sjønektelse over tid, og for evnen til, sammen med andre maritime enheter, å bidra til å opprette nødvendig grad av sjøkontroll. Den utgjør en sentral kapasitet innen informasjonsinnhenting. I tillegg til å ha en selvstendig evne til å løse oppdrag, kan en undervannsbåt i seg selv skape stor usikkerhet ved å være tilstede i operasjonsområdet. Den er særdeles utfordrende å lokalisere samtidig som den representerer stor slagkraft både mot undervanns- og overflatemål. En motstander må derfor bruke store ressurser for å sikre seg mot undervannsbåter.

Strategisk avskrekking er et sentralt virkemiddel i håndteringen av eventuelle konflikter. Gjennom evne til å operere skjult, muligheten for overraskelse og med stor ildkraft, vil undervannsbåtens tilstedeværelse ha en avskrekkende effekt. I ytterste konsekvens kan den ha en strategisk påvirkning på motpartens evne eller vilje til handlinger. Undervannsbåten har dermed svært stor innvirkning på militære operasjoner i det maritime domene, både over og under vann, og må betraktes som en kapasitet som er av vesentlig betydning for opprettholdelsen av en krigsforbyggende terskel.

Undervannsbåter skal i fredstid kontinuerlig operere i norske interesseområder, herunder nordområdene. Videre må undervannsbåtene samtidig kunne delta i hele NATOs operasjonsområde periodevis for kortere varighet. Disse operasjonene kan være både kystnære og havgående operasjoner.

 

Les mer i Prop. 73 S (2011–2012) Et forsvar for vår tid.